Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A business process performance measure definition system supported by information technologies

Bilişim teknolojileri ile desteklenen bir süreç performans ölçüsü tanımlama sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341128 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There is a growing interest and research on improvement of business processes as an essential part of effective quality management. Process improvement is possible with measurement and analysis of the process performance. Process performance measurement has been studied to a certain extend in the literature, and many different approaches have been developed such as Sink-Tuttle Model, Performance Measurement Matrix, Balanced Scorecard Approach, and Performance Prism Framework. These approaches require that process owners and analysts define appropriate measures based on general guidelines for each process separately. Recently, with the advancement of information technologies, modeling and simulation of processes on a computer aided platform has become possible; standards and software support regarding such applications have been developed. Even though increasingly many organizations have been building their process models on computers, only a few manages effective use of such models for process improvement. This is partly due to difficulties in defining appropriate performance measures for the processes. The purpose of this study is to propose a method that can be used for defining performance measures of business processes easily and effectively according to specific nature of these processes. The proposed performance measure definition system is based on the idea of using generic process performance measures published by trusted business process frameworks for high level processes and adapting them for lower level ones.The proposed system is used for a research project management process and a creating research opportunities process of a public university and the results are discussed.

Summary:

Etkili kalite yönetiminin önemli bir parçası olarak, iş süreçlerinin iyileştirilmesi üzerine artan bir ilgi ve araştırma vardır. Süreçlerin iyileştirilmesi süreç performansının ölçülmesi ve analizi ile mümkündür. Süreç performansının ölçülmesi literatürde belli bir ölçüde çalışılmış ve Sink-Tuttle Modeli, Performans Ölçüm Matrisi, SMART Piramit, Dengeli Puan Kartı Yaklaşımı, Kritik Az Metodu ve Performans Prizma Çerçevesi gibi yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler, süreç sahipleri ve analistlerinin genel yönlendirmelere göre her bir süreç için uygun ölçümleri ayrı ayrı oluşturmalarını gerektirmektedir. Son zamanlarda bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle süreçlerin bilgisayar destekli ortamlarda modellenmesi ve benzetilmesi mümkün hale gelip, bu tür uygulamaları destekleyen standartlar ve yazılımlar geliştirilmiştir. Örgütlerin birçoğunun süreçlerini bilgisayar ortamında oluşturmalarına rağmen sadece bir kaçı bu modellerin süreç iyileştirmeye yönelik olarak etkin kullanımını yönetmektedirler. Bu çalışmanın amacı, bu süreçlerin performans ölçülerinin süreçlerin kendilerine özgü doğasına göre kolay ve etkili bir şekilde tanımlanması için kullanılabilecek bir yöntem önermektir. Önerilen bu performans ölçüsü tanımlama sistemi, genel süreçler için güvenilir süreç referansları tarafından yayınlanmış genel performans ölçülerini kullanmak ve bunları daha alt seviye süreçler için uyarlamak fikrini temel almaktadır. Bu sistem, bir bilgisayarda bir arama işleyişini kullanarak bilgi teknolojilerinin yardımı ile kullanıcıların kendi süreçleri için performans ölçülerini kolaylıkla bulmalarını ve tanımlamalarını sağlar. Önerilen bu sistem bir kamu üniversitesinin araştırma projesi yönetimi ve araştırma fırsatları oluşturma süreçleri için kullanılmış ve sonuçları tartışılmıştır.