Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A capacitated inventory model with a fixed ordering cost under stochastic demand

Rassal talep altında sabit ısmarlama maliyetli kapasiteli envanter modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143346 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we investigate a single item, periodic review inventory problem where the amount that can be ordered is limited. The demand for the item is a random variable. Linear holding and backorder cost are charged per unit at the end of a period. Other than variable cost charged per unit ordered, a positive fixed ordering cost is incurred with each order given. The optimization criterion is minimization of discounted cost over a planning horizon. We examine a special case with a finite planning horizon, where optimality conditions can be deter mined. In this special case, demand values are assumed to be integer multiples of the capacity. As a result, we show that an all-or-nothing policy is optimal. Then, we investigate the infinite horizon problem of the same special case under average cost criterion by defining the problem as a Discrete Time Markov Chain. Also in the light of these results for the special case, we develop a heuristic to the original problem. We complement these results with a computational study. Keywords: Capacity Constraint, Stochastic Demand, Fixed Ordering Cost, AU- or-Nothing Policy

Summary:

Bu çalışmada, üretim miktarının sınırlı olduğu, tek ürünlü dönemsel gözden geçirmeli, envanter problemi incelenmiştir. Ürün için talep rassal bir değişkendir. Doğrusal stok taşıma ve yok-satma maliyetleri dönem sonunda envanter duru muna göre hesaplanmaktadır. Birim başına ödenen üretim maliyeti dışında, her ısmarlama yapıldığında ödenen pozitif bir sabit ısmarlama maliyeti de bulunmak tadır. Eniyileme kriteri, bir planlama dönemi için indirimli maliyetin enazlan- masıdır. Sınırlı planlama dönemi olan özel bir problem incelenmiş ve bu problem için en iyi üretim politikası belirlenmiştir. Bu özel problemde, talep değerlerinin kapasitenin katlan şeklinde geldiği kabul edilmiştir. Daha sonra, sonsuz dönemlik özel problem Kesikli Zamanlı Markov Zinciri olarak tanımlanıp, dönemsel or talama maliyet kriteri altinda incelenmiştir. Bu sonuçların ışığı altında, genel problem için sezgisel bir çözüm geliştirilmiştir. Bu sonuçlar sayısal çalışmalarla desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kapasite Kısıtı, Rassal Talep, Sabit Üretim Maliyeti, Hep yada Hiç Politikası