Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Case study for credit ratings of a gas cycled power plant financed by project finance in Turkey

Türkiye'de proje finansmanı ile finanse edilen bir gaz çevrim enerji santralinin kredi derecelendirmesi (reyting) ile ilgili bir vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93351 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CASE STUDY FOR CREDIT RATINGS OF A GAS CYCLED POWER PLANT FINANCED BY PROJECT FINANCE IN A DEVELOPING COUNTRY; TURKEY KİZİRO?LU, Oğuz Kaan M S , Department of Civil Engineering Supervisor: Assist Prof Dr Metin ARIKAN February 2000, 155 pages Developing countries are faced with a high need of funds for investment in infrastructure projects So, in recent years governments used the project finance method to finance infrastructure projects which require funds with long maturity and high volume ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN TÜRKİYE'DE PROJE FİNANSMANI İLE FİNANSE EDİLEN BİR GAZ ÇEVRİM ENERJİ SANTRALİNİN KREDİ DERECELENDİRİLMESİ (RATING) İLE İLGİLİ BİR VAKA ÇALIŞMASI KİZİROGLU, Oğuz Kaan Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yard Doç Dr Metin ARKAN Şubat 2000, 155 sayfe Gelişmekte olan ülkeler, altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere yüksek derecede finansmana ihtiyaç duymaktadırlar Bu nedenle, son yularda hükümetler altyapı yatırımları için gerekli uzun vadeli ve yüksek miktardaki fonların sağlanabilmesi için, proje finansman tekniğini kullanmışlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.