Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A case study: Improvement of component placement sequence of a turret style SMT machine

Vaka çalışması: Taret tipi yüzey monte makinesinde bileşen yerleştirme sıralamasının iyileştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199203 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CASE STUDY: IMPROVEMENT OF COMPONENTPLACEMENT SEQUENCE OF A TURRET STYLE SMT MACHINEÇengel, Mehmet SavaşM.S. Department of Industrial EngineeringSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Levent KandillerCo-supervisor: Assis. Prof. Dr. Z. Pelin BayındırDecember 2006, 119 pagesThis study aims to improve component placement sequencing of a number of PCBsproduced on a turret style SMT machine. After modeling the problem and havingfound that an optimal solution to the real PCB problem is hard to be achieved becauseof the concurrent behavior of the machine and the PCB design parameters, twoheuristics are developed by oversimplifying the problem down to TSP. Performance ofthe heuristics and the lower bounds is evaluated by comparing the results with theoptimal solution for two sets of randomly generated PCBs. The heuristic solutions arealso compared with the lower bounds and the current implementation for the realPCBs. It is found out that the heuristics improve the current efficiency figures of thecompany.Keywords: TSP, heuristics, optimization, PCB assembly.

Summary:

ÖZVAKA ÇALIŞMASI: TARET TİPİ YÜZEY MONTE MAKİNASINDABİLEŞEN YERLEŞTİRME SIRALAMASININ İYİLEŞTİRİLMESİÇengel, Mehmet SavaşYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Levent KandillerYardımcı Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Z. Pelin BayındırAralık 2006, 119 sayfaBu çalışma, taret tipi yüzey monte makinesi tarafından üretilen bir gurup baskıdevrekartının parça yerleştirme sıralamasının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Modellenenproblemde, gerçek kartlara ait en iyi sonucun, makinenin ardışık ve birbirine bağımlıhareketleri ile baskıdevre kartın tasarım verilerinden kaynaklanan karmaşıklık sonucu,kabul edilen sürelerde elde edilememesi sonrasında iki sezgisel yöntem geliştirilmiştir.Bu sezgisel yöntemler, problemin gezgin satıcı problemine dönüştürülmesi ileoluşturulmuştur. Sezgisel yöntemlerin ve bunların kıyaslanması ve oluşturulan altsınırların performansını değerlendirebilmek için iki küme rassal baskıdevre kartına aiten iyi sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca, gerçek kartlar için bulunan sezgisel sonuçlar vebelirlenen alt sınırlar, bu kartların halihazırdaki üretim hızı ile karşılaştırılmış vesezgisel yöntemlerin makine verimini geliştirme düzeyi ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler: Gezici Satıcı Problemi, sezgisel yöntemler, optimizasyon,Baskıdevre kart montajı.