Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü

A case study of gypsy/Roma identity construction in Edirne

Edirne'deki çingene/roman kimliğinin oluşumu üzerine bir saha çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140134 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to argue about a Gypsy/Roma community's identity construction from the point of view of classical literature on ethnicity, class and gender dimensions in the symbolic identity construction in the case of Turkey. In this regard, it is important to examine whether this community benefits from citizenship rights. For this purpose, Edirne is chosen as a sample of Turkey because majority of Gypsy/Roma population lives in and this border city into which migrations took place from Bulgaria and Greece. Also for practical reasons of building a communication network, Edirne is selected as a case. A qualitative study, using in-depth interviews with a total of 36 married persons of Gypsy/Roma community referring 18 household in-depth-interviews have been conducted from 2003 winter to summer. Besides, in-depth-interviews with 13 non-Gypsies have been conducted. All interviews were recorded, transcribed and the transcribed texts were used for discourse analysis. During the interviews socio economic profile, marriage, practices of cultural habits, neighbourhood partnership, political identity, religious rituals and perceiving own identity were inquired. IllThere are three major conclusions of this thesis. The first finding is related to Gypsy/Roma community's socio-economic status. Gypsy/Roma community has problems accessing social benefits of education, health and the labour market in addition to having negative living conditions. The arguments of "underclass" and "urban marginalization" coincide with these results. Not only occupation, but also race, ethnicity and gender are linked together with Gypsy/Roma status as 'inferior' citizens. Secondly, Gypsy/Roma community is a closed community in their relations with non-Gypsies with regard to marriage and social network. The third finding is associated with Gypsy/Roma community's perceptions of their identity, which shows variations within community. In this regard, Roma is taken to be the "other" of not only the non-Gypsies but also Gypsy identity is accepted as the "other" even of Roma. Key Words: Gypsy/Roma, ethnicity, class, gender, symbolic interactionism, identity, Edirne, underclass, other, nationalism. IV

Summary:

Bu tezin amacı, Çingene/Roman topluluğunun kimlik oluşumunu, klasik literatür halamından etnik, sınıfsal ve toplumsal cinsiyet boyutunun sembolik kimlik oluşumu içinde Türkiye örneği olarak tartışmaktır. Bu balomdan, bu topluluğun vatandaşlık haklarından yararlanıp yararlanmadığım incelemek önemlidir. Bu amaçla Çingene/Roman sayısının fazla olduğu ve Bulgaristan ile Yunanistan' m Edirne ile sımr komşusu olmaları ve buradan Edirne'ye göçlerin gerçekleşmesinden dolayı Edirne, Türkiye örneği olarak seçilmiştir. Ayrıca iletişim ağı kurmaya yönelik pratik sebepten dolayı Edirne saha çalışması olarak seçilmiştir. Bu amaçla 2003 kışından yaz mevsimine dek Çingene/Roman topluluğundan 36 evli kişi yani 18 hanehalkı ile derinlemesine görüşme yöntemi ile niteliksel çalışma yürütülmüştür. Ayrıca araştırmayı tamamlamak için Çingene olmayan 13 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Tüm görüşmeler kaydedilmiş, çözümlenmiş ve çözümlenen metinler söylem analizi için kullanılmıştır. Görüşmeler esnasında sosyo-ekonomik kesit, evlilik, kültürel alışkanlıklar, komşuluk ilişkileri, politik kimlik, dinsel törenler ve kendi kimliğini algılayışı hakkında bilgi edinilmiştir.Bu tezin üç temel sonucu vardır. İlk bulgu Çingene/Roman topluluğunun sosyo-ekonomik durumu ile ilgilidir. Çingene/Roman topluluğu hem eğitim, sağlık ve iş olanaklarına ulaşmakta sorunlar yaşamakta, hem de olumsuz yaşam koşullan göstermektedirler. "Alt Sınıf ' ve "Kentsel Marjinalleşme" argümanları sonuçlar ile uygunluk göstermektedir. Sadece meslek bakımından değil; fakat aynı zamanda ırk, etnisite ve toplumsal cinsiyet açısından da Çingene/Roman'ın statüsü "aşağı" vatandaş olarak algılanmaktadır. İkinci olarak, Çingene/Roman topluluğu, Çingene olmayanlar ile evlilik ve sosyal ilişki bakımından kurulan ilişkilerinde kapalı bir toplumdur. Üçüncü bulgu, Çingene/Roman topluluğunun her biri için farklı olan kimlik algılayışları ile ilişkilendirilmiştir. Bu bakımdan, Roman, Çingene olmayanlarca "öteki" olarak algılanmış Çingene kimliği ise Roman kimliğinin ötekileştirilmişi olarak kabul edilmiştir. Anahtar kelimeler: Çingene/Roman, etnisite, sınıf, toplumsal cinsiyet, sembolik etkileşim, kimlik, Edirne, altsınıf, öteki, milliyetçilik. vı