Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

A case study of impact analysis: TUBITAK research support programmes

Etki analizi durum incelemesı: TÜBİTAK araştırma destek programları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268846 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The Scientific and Technological Research Council of Turkey is the major academic research management and funding agency in Turkey. As a policy-maker, the council has undertaken very important responsibility in designing a science and technology policy of Turkey. By means of impact analysis, evaluating the ongoing research support programmes is important for designing more effective ones. However, impact of academic research are widely disseminated, journal articles being published and cited, number of academic staff involved in the supported projects, patents, and prototypes could be used as an evaluation instrument for impact analysis. In this study first time, we have figured out the social benefits (in 2008 TL fixed prices) of academic research projects, specifically physics academic research projects that were supported during 1998-2008 by TÜBİTAK. Return of funds of TÜBİTAK supported physics projects during 2005-2008 was calculated as 142%, when rate of return was taken 28%.

Summary:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye`nin akademik araştırmalara yön veren ve araştırmaları destekleyen en önemli kurumudur. Politika yapıcı olarak, Türkiye`nin bilim ve teknoloji politikasını belirlemek Kurumun sorumluluğundadır. Etki analizi yöntemlerini kullanarak, devam eden programların değerlendirilmesi, daha etkili programların oluşturulabilmesi için önemlidir. Akademik araştırmaların etkileri geniş alanlara yayılmış olmasına rağmen, etki analizi yapabilmek için, yayınlanmış dergi makaleleri ve bu makalelere yapılan atıflar, projelerde yer alan akademik personel sayısı, patentler ve prototipler değerlendirme araçları olarak kullanılabilir. Bu çalışmada ilk defa, TÜBİTAK tarafından 1998-2008 yılları arasında desteklenen, akademik araştırma projelerinin (özelinde fizik projelerinin) sosyal faydasını (2008 TL sabit fiyatları cinsinden) ortaya koyduk. Geri dönüş oranı %28 olarak alındığında, 2005-2008 yılları arası TÜBİTAK destekli fizik projelerinin, destek geri-dönüşü yaklaşık %142 olarak hesaplandı.