Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A case study of online communities of practice for teacher education: Motivators, barriers and outcomes

Öğretmen eğitiminde iki çevrimiçi uygulama topluluğu üzerine bir durum çalışması: Güdüleyiciler; engelleyiciler ve çıktılar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199325 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CASE STUDY OF ONLINE COMMUNITIES OF PRACTICE FOR TEACHEREDUCATION: MOTIVATORS, BARRIERS AND OUTCOMESBahar BARANPh D , Computer Education and Instructional TechnologiesSupervisor: Assoc Prof Dr Kürsat ÇAĞILTAYMay 2007, 260 pagesThe aim of the study was to investigate the dynamics of two online communities ofpractice (oCoP) for preservice teachers The research process encompassed three main phases Phase 1 was related to the design and development of online environment By the help ofexisting literature and a pilot study, a portal which is called as ?Professional DevelopmentCircle (PDC)? was developed In Phase-2, 28 preservice teachers from three differentuniversities participated to an online course as a part of an undergraduate course During theterm, they discussed on different video cases which were recorded in real classroomenvironments and produced new lesson plans for these lessons in the light of given suggestions In the third phase, the same preservice teachers got involved in a different online environmentwithout any grading motivation in the Phase 2 They discussed on some hot topics inmathematics teaching with other preservice teachers, academicians and experienced teachers This research study was mainly a qualitative study ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İKİ ÇEVRİMİÇİ UYGULAMA TOPLULUĞU ÜZERİNEBİR DURUM ÇALIŞMASI: GÜDÜLEYİCİLER; ENGELLEYİCİLER VE ÇIKTILARBARAN, BaharDoktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Doç Dr Kürşat ÇAĞILTAYMayıs 2007, 260 sayfaBu çalışmanın amacı iki çevrimiçi uygulama topluluğunun dinamiklerini araştırmaktır Araştırma üç temel aşamadan oluşmaktadır Birinci aşama araştırma süresince kullanılacak olançevrimiçi ortamın tasarım ve geliştirme sürecini kapsamıştır Mevcut literatürün incelenmesi veasıl çalışma öncesi yürütülen bir pilot çalışma neticesinde Mesleki Gelişim Çemberi (MGÇ)isimli portal geliştirilmiştir İkinci aşamada, üç farklı üniversiteden 28 öğretmen adayı kendiüniversitelerinde açılan bir ders kapsamında bir çevrimiçi derse katılmışlardır Dönem boyunca,gerçek sınıf ortamlarında çekilmiş video durumları üzerine tartışmışlar ve video'lara geleneleştiriler doğrultusunda yeni ders planları önermişlerdir Araştırmanın üçüncü aşamasında ise,aynı öğretmen adayları gönüllü olarak akademisyenler, öğretmenler ve farklı öğretmenadaylarıyla çevrimiçi ortamda matematik öğretimindeki güncel konular üzerine tartışmışlardır Öğretmen adayları birinci çevrimiçi ortamda yaptıkları tartışmalardan derslerine etki edecek birnot alırken ikinci ortamdaki tartışmalara gönüllü olarak katılmışlardır Bu çalışma doğası gereği nitel bir araştırmadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.