Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A case study of the factors hampering teachers' successful teaching in young learners' English language classrooms

Öğretmenlerin çocukların İngilizce dil sınıflarındaki başarılı bir şekilde öğretmelerini engelleyen faktörler üzerine bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 567679 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Many countries have changed language teaching policies and lowered the starting age to learn English to primary school. In Turkey, since 2012 English has been a compulsory course for primary school students. However, this educational reform took place so rapidly that young learner teachers of English have experienced lots of challenges to implement the new curriculum and they couldn't have many chances to share their challenges with the authorities. Therefore, the purpose of this study is to find out the frustrating experiences/ realities of English teachers that hamper their successful teaching English in young language learner classes. With this purpose in mind a qualitative approach was employed. In order to gather data, a semi-structured interview form consisting of 20 open-ended questions as a data collecting instrument was developed through investigating related literature, considering field experts' opinions and the feedbacks of the pilot study. 14 primary school teachers of English in Kepez District were interviewed and the gathered data was analyzed with NVivo software program. The codes emerged from the analysis were reported according to thematic analyses method. According to the results of the study, it is evident that lack of separate English classrooms, small classroom sizes, crowded classrooms, uncomfortable classroom furniture, lack of technological materials, complicated content of the state coursebooks, lack of support from school principles and parents, limited hours of English lessons and the inefficient educational background of the teachers were the frustrating experiences/ realities that hamper the success of the participant teachers.

Summary:

Birçok ülke dil öğretimi politikalarını değiştirdi ve İngilizce öğrenmeye başlama yaşını ilkokula indirdi. Türkiye'de İngilizce 2012 yılından beri ilkokul öğrencilerine zorunlu ders olarak öğretilmektedir. Ancak bu eğitimsel reform o kadar hızlı gerçekleşti ki genç öğrenen İngilizce öğretmenleri yeni müfredatı uygulamada birsürü zorlukla karşılaştılar ve bu zorlukları otoritelerle paylaşma fırsatı pek bulamadılar. İşte bu sebeple bu çalışmanın amacı çocuklara yabancı dil öğretimi dersinde İngilizce öğretmenlerinin başarılı öğretimini engelleyen onları hayal kırıklığına uğratan deneyimlerini veya gerçekliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir araştırma modeli uygulanmıştır. Veri toplamak için, alan uzmanlarının görüşlerini ve pilot çalışmanın geri bildirimlerini dikkate alarak, ilgili literatur araştırılarak veri toplama aracı olarak 20 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Kepez ilçesinde bulunan 14 ilkokul İngilizce öğretmeni ile görüşülünmüş ve toplanan veriler NVivo yazılım programı ile analiz edilmiştir. Analizden çıkan kodlar tematik analiz yöntemine göre rapor edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre ayrı İngilizce dersliği eksikliği, küçük sınıf ebatları, kalabalık sınıf mevcutları, rahat olmayan sınıf mobilyaları, teknolojik materyallerin eksikliği, devlet ders kitaplarının karmaşık içeriği, okul yönetimi ve ebeveyn desteğinin eksikliği, İngilizce dersi saatinin sınırlı olması ve İngilizce dersi öğretmenlerinin eğitimsel geçmişinin verimsiz olması katılımcı öğretmenlerin başarılı öğretimini engelleyen yıldırıcı deneyimler / gerçeklikler olduğu barizdir.