Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Politika Anabilim Dalı

A case study on how public primary schools promote health

İlkokulların sağlığı nasıl teşvik ettiği ve geliştirdiği konulu bir vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347215 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main drive of this study is to investigate how urban public primary schools promote health in Turkey with a qualitative study conducted in a middle-sized urban school, in Ankara. The current health promotion practices in Turkish urban public primary schools were examined through a case study utilizing semi-structured interviews conducted with 9 classroom teachers, 2 school administrators, 2 parents that are parent-teacher association members and 2 canteen operators. In addition, a classroom activity was done with 252 primary school students to obtain data to understand their nutrition habits. The findings of this case study suggest that the policies and programs executed in the school studied to promote health are inadequate. The classroom teachers are found to be poorly educated and empowered to promote the health of their students. The school administration does not have sufficient monetary and political resources and the physical condition of the school is not appropriate in terms of infrastructure and service for a health promoting school. Also, the parents are thought to be poorly educated and motivated to promote their children?s health. The parent-teacher association is found not to be effective in terms of evoking the families, teachers and administrators to promote health. This case study yields data and implications that can assist social policy makers to develop and implement new policies and programs required to promote health in urban public primary schools that are located in neighbourhoods with low socio-economic status, and whose populations consist of internal migrants from rural areas. Keywords: health promotion, health promoting school, education policy, teachers? role in health promotion

Summary:

Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye?de şehirlerde yerleşik devlet ilkokullarının sağlığı nasıl teşvik edip geliştirdiklerini, Ankara?da bulunan orta büyüklükteki bir devlet ilkokulunda gerçekleştirilen niteliksel bir çalışma ile araştırmaktır. Türkiye devlet ilkokullarında geçerli olan sağlığın teşviki ve geliştirilmesi uygulamaları, 9 sınıf öğretmeni, 2 okul yöneticisi, 2 okul aile birliği üyesi veli ve 2 kantin çalışanı ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatların kullanıldığı bir vaka çalışması ile araştırılmıştır. Ayrıca, 252 öğrencinin beslenme alışkanlıkları sınıf içi bir etkinlik ile araştırılmıştır. Bu vaka çalışmasının bulguları, söz konusu okulda okul çocuklarının sağlığını teşvik etmek ve geliştirmek için uygulanan politika ve programların yetersiz olduğunu önermektedir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerinin sağlığını teşvik etmek ve geliştirmek için yeterince eğitilmemiş ve güçlendirilmemişlerdir. Okul yönetiminin, sağlığı teşvik eden bir okul için gereken mali ve politik kaynaklara sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Okulun fiziksel koşulları, altyapı ve hizmet açısından sağlığı teşvik etmek ve geliştirmek için uygun değildir. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının sağlığını geliştirmek için yeterince eğitim alamadıkları ve gerekli motivasyona sahip olmadıkları düşünülmektedir. Okul aile birliğinin, sağlığı teşvik etmek ve geliştirmek için aileleri, öğretmenleri ve yöneticileri harekete geçirmek bakımından yeterince etkili olmadığı düşünülmektedir. Bu vaka çalışması, şehirlerdeki düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip semtlerde yerleşik ve popülasyonları iç göçle kırsal kesimden gelenlerden oluşan devlet ilkokullarında, sağlığı teşvik edecek ve geliştirecek yeni politika ve programlar oluşturmak ve uygulamak için, sosyal politika yapıcılara yardımcı olabilecek veri ve öneriler ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, sağlığı teşvik eden okul, eğitim politikası, öğretmenlerin sağlığın teşviki ve geliştirilmesindeki rolü