Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Case study on interaction between time and cost constituents of a mass-housing construction project

Toplu konut inşaatı projelerinde zaman ve maliyet bileşenlerinin etkileşimi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 33597 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CASE STUDY ON INTERACTION BETWEEN TIME AND COST CONSTITUENTS OF A MASS-HOUSING CONSTRUCTION PROJECT YILMAZ, Arzu Barçın M.S. in Civil Engineering Supervisor: Asst. Prof.Dr. Talat BİRGÖNÜL Co-supervisor: Part-Time Instr. Erkan ŞAHMALI September, 1993, 115 pages. The construction industry is one of the leading sectors of Turkey. Mass-housing constructions have a great part in this sector, because of deficit of housing units. At this point, planning and cost control gain importance to make economic houses. Activity based planning provides both cost and schedule control during implementation. Initial stage of planning is to develop a project plan by determining the activities, resources and assigning costs. Then, scheduling is done and cash flow of project is determined. Updates are done periodically by capturing data from field. This study makes use of the updated project plans of a mass-housing construction project. Planned and realized monthly cash inflows and outflows of project are analyzed, with the use of typical "S" curves that show cumulative progress of production in mterms of work units or cost. Further analysis is done by computing present values of cash inflows and outflows to make an equitable comparison between them. It is concluded that project planning and cost control, if applied properly by both contractors and clients, produce beneficial results for both parties. In fact, the main point is not to make high levels of profit but to construct affordable, good quality houses for Turkey. Keywords: Project Planning, Scheduling, Cost Control, Cumulative Progress "S" Curves, Progress Payments, Costs to Contractor, Price Indexes, Time Value of Money Science Code: 624.03.02 IV

Summary:

öz TOPLU KONUT İNŞAATI PROJELERİNDE ZAMAN VE MALİYET BİLEŞENLERİNİN ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA YILMAZ, Arzu Barçın Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi : Y. Doç. Dr. Talat BİRGÖNÜL Yardımcı Tez Yöneticisi : Ek. Öğr. Gör. Erkan ŞAHMALI Eylül, 1993, 115 sayfa İnşaat sektörü, Türkiye'nin önde gelen endüstrilerinden biridir. Ülkemizdeki konut açığı, toplu konut inşaatlarının bu sektörde büyük yer almasına yol açmıştır. Bu noktada, proje planlama ve maliyet kontrol teknikleri ekonomik ve hızlı konut üretimi açısından önem kazanmaktadır. Aktivite bazlı planlama, uygulama aşamasında hem maliyet hem de program kontrolü sağlamaktadır. Planlamanın ilk aşaması, aktivitelerin, kaynak ve maliyetlerin belirlenerek planın oluşturulmasıdır. Daha sonra, programlama yapılır ve nakit akışları elde edilir. Güncelleme periyodik olarak sahadan elde edilen bilgilerle yapılır. Bu çalışmada, bir toplu konut projesinin güncellenmiş proje planlan kullanılmıştır. İş miktarı ya da maliyet bazında kümülatif iş akışını gösteren tipik "S" grafikleri ile yapılan analizlerle, projenin planlanan ve gerçekleşen aylık nakit giriş ve çıkışları incelenmiştir. Diğer biranalizde ise, nakit akışları projenin ilk gününe taşınarak karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak, proje planlama ve maliyet kontrol tekniklerinin doğru uygulanıldıklarıı zaman, hem yüklenici hem de İşverene yarar sağladığı ortaya koyulmuştur. Aslında, burada önemli olan yüksek karlar sağlamak değil, Türkiye koşullarında herkes tarafından satın alınabilir, kaliteli konutlar üretmektir. Anahtar Kelimeler: Proje Planlama, Programlama, Maliyet Kontrolü, Kümülatif İlerleme "S" Grafikleri, Yüklenici Hakedişleri, Yüklenici Maliyetleri, Fiyat Endeksleri, Paranın Zaman Değeri Bilim Dalı Sayısal Kodu: 624.03.02 vı