Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Matematik Eğitimi Bilim Dalı

A case study on middle grade mathematics teachers' use of questioning in teaching lines and angles

Ortaokul matematik öğretmenlerinin doğrular ve açılar konusu öğretimleri sırasındaki soru sorma kullanımlarına ilişkin bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 538259 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to identify tools that help teachers to use in teacher questioning in middle-grade mathematics classrooms. In addition to this, the study aimed to examine teachers' questioning behaviors concerning teachers' question types and the interaction among the tools for questioning and question types. This study was applied a multiple case with two middle grade mathematics teachers. The participant teachers were video recorded for the lines and angles topic. In one of the classroom, technology was included, and there was a non-technology enhanced classroom environment for the other classroom. The findings of the study showed that, in total, there were six categories of tools for questioning, which included information technology, printed supplementary materials, teacher drawings, student ideas, analogies, and real-life examples. Participant teachers used guiding, probing, and factual questions during their instructions. Participant teachers differed from each other in the types of questions and characteristics of the types of the questions they used throughout the lessons. The relations among the tools for questioning showed that for Teacher Caner, printed supplementary book was closely in relation to students' questions or ideas while for Teacher Barış, supplementary book was closely related to his drawings while solving worked examples. The relations among the tools for questioning and question types of the teachers showed that Teacher Caner was used tools for questioning with all question types while Mr. Barış was only used guiding questions with all his tools for questioning. The findings of the study were discussed and the further studies were suggested.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik derslerindeki soru sormalarına yardımcı olan araçları ortaya koymaktır. Buna ek olarak, öğretmenlerin soru sorma davranışlarını, kullandıkları soru türlerine ve soru sorma araçları ile soru türleri arasındaki etkileşime göre incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, iki ortaokul matematik öğretmeni ile yapılan bir durum çalışmasıdır. Katılımcılardan birinin sınıfında teknoloji kullanılıyorken, diğer katılımcı ders işlerken teknoloji kullanmamaktadır. Katılımcıların, doğrular ve açılar konusuna ait ders işleyişleri bu çalışmanın ana verisini oluşturmuştur. Çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin toplam altı soru sorma aracı kullandıklarını göstermiştir: bilgi teknolojisi, basılı kaynak materyaller, öğretmen çizimleri, öğrencilerin fikirleri, analojiler, ve gerçek hayat örnekleri. Öğretmenler yönlendirici, sorgulayıcı, ve olgudal sorular kullanmışlardır. Öğretmenlerin derslerde kullandıkları soru tiplerine bakıldığında ise, soru kullanımları çeşit anlamında benzer olmakla birlikte, kullandıkları soruların karakteristikleri birbirinden farklı olabilmektedir. Soru sorma araçlarının kendi aralarındaki ilişkisine bakıldığında çalışmanın sonuçları, Caner öğretmen için derste kullandığı kaynak kitaplar ile öğrencilerin soru ya da fikirlerinin yakın bir bağlantı içinde olduğunu gösterirken, Barış öğretmen için, derste kullandığı kaynak ders kitabı ile örnek soru çözerken yaptığı çizimlerin yakın bir bağlantı içerdiğini göstermiştir. Soru sorma araçları ve soru tiplerinin birbiriyle ilişkilerine bakıldığında, Caner öğretmenin tüm soru sorma araçlarıyla tüm soru tiplerini kullandığını, Barış öğretmenin ise tüm soru sorma araçlarını sadece yol gösterici (guiding) soru çeşidiyle kullandığını ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bulguları tartışılmış ve çalışmalar önerilmiştir.