Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

2017

A case study on pre-service english language teachers' cognitions and practices regarding most commonly experienced in-class challenges

Hizmet öncesi ingilizce öğretmenlerinin sık karşılaşılan sınıf içi zorluklara ilişkin biliş ve eylemleri üzerine bir durum çalışması

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 481571

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil öğretiminde sık karşılaşılan sınıf içi zorluklarla başa çıkmalarına ilişkin biliş ve eylemlerini, biliş ve eylemlerini şekillendiren unsurları ve biliş ve eylemleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Nitel araştırma deseni benimsenmiş ve hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin biliş ve eylemlerine açıklama getirebilmek için bir durum çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma için gerekli veri iki ana aşama halinde toplanmıştır. İlk aşamada, İngilizce öğretmenlerinin deneyimlediği sınıf içi zorlukların saptanması amaçlanarak açık uçlu bir sormaca ile temel verinin toplanması planlanmıştır. Ikinci aşamada ise hizmet öncesşi İngilizce öğretmenlerinin biliş ve eylemleri hakkında very toplanması amaçlanmıştır. Bu aşamadaki çoklu veri toplama çalışmaları hizmet öncesi öğretmenlerin stajı öncesi ve sonrası gerçekleştirilen seneryo tabanlı görüşmeler, sınıf gözlemleri esnasında toplanan saha notları ve hizmet öncesi öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması derslerinden sonra gerçekleştirilen çağrışım tekniğine dayalı görüşmelerden oluşmaktadır. Devlet ortaokullarında çalışan yirmi İngilizce öğretmeni ve dört yıllık bir dil öğretmeni yetiştirme programına kayıtlı altı hizmet öncesi İngilizce öğretmeni bu çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Her bir set verinin çözümlenmesinde sistematikliği sağlamak için, Miles ve Huberman'in ortaya koyduğu çerçeve (verilerin azaltılması, verilerin gösterimi ve sonuçları ortaya koyma /doğrulama) izlenmiştir. Sonuçlar (1) hizmet öncesi öğretmenlerin staj öncesi bilişlerinde, eylemlerinde ve staj sonrası bilişlerinde sınıf içi zorluklarla baş etmek için çeşitli yöntemler ürettiklerini; (2) öğretmen yetiştirme programındaki dersler, kendi öğrenme deneyimleri, staj okulundaki sınıf gözlemleri, stajdaki öğretmenlik deneyimleri ve mentor öğretmenin önerileri bu zorluklarla başa çıkmaya ilişkin bilişlerini ve eylemlerini etkileyen unsurlar olarak ortaya çıktığını ve (3) hizmet öncesi öğretmenlerin müfredata bağlı zorluklarla başa çıkmada öğrenciye bağlı zorluklara göre biliş ve eylemlerinde daha çok birebir uyumlu başa çıkma yöntemi ürettiklerini ortaya koymuştur. Hizmet öncesi öğretmenler aynı zamanda eğitim politikasıyla alakalı zorluklarla başa çıkmaya ilişkin staj öncesi ve sonrası bilişlerinde de birebir uyumlu yöntemler üretmişlerdir. Bu çalışmanın İngiliz Dili öğretiminin çalışılmamış bir boyutu olan sınıf içi zorluklarla başa çıkma konusunu ele alarak öğretmen bilişi yazınına katkı sağladığı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Öğretmen bilişi ve eylemleri, hizmet öncesi İngilizce öğretmeni, sınıf içi zorluklar, staj, İngiliz Dili öğretimi.

Summary:

This study explores cognitions and practices of pre-service English language teachers in relation to dealing with most commonly experienced in-class challenges in foreign language teaching, the influences that shape their cognitions and practices, and the relationship between their cognitions and practices. Adopting qualitative research design, a case study was conducted to provide an account of pre-service English language teachers' cognitions and practices. Data for this study were collected in two main stages. The first stage involves collection of the base-line data through an open-ended questionnaire with a view to identifying in-class challenges experienced by English language teachers. The second stage aims to collect data on the cognitions and actions of pre-service English language teachers regarding most commonly experienced in-class challenges. Data collection activities in this stage include scenario-based interviews that took place before and after the practicum, collection of field notes during classroom observations, and stimulated-recall sessions that were carried out after the practice teaching hours of pre-service English language teachers. Twenty English language teachers working at public secondary schools and six pre-service English language teachers enrolled in a four-year language teacher education program at a state university make up the participants of this case study. In the analyses of each set of data, the framework provided by Miles and Huberman –that is data reduction, data display, and conclusion drawing/verification – was followed in order to have systematicity in the analyses. Results of the study reveal that (1) pre-service teachers generated various strategies to deal with in-class challenges in their pre-practicum cognitions, practices, and post-practicum cognitions; (2) courses in teacher education program, their own learning experiences, classroom observations at the host school, their practice teaching experiences, and mentor teacher's recommendations emerged as influences that shape their cognitions and practices in dealing with those challenges; and (3) pre-service teachers generated more strategies that have one-to-one correspondence in their cognitions and practices to deal with resource-related challenges than learner-related challenges. Pre-service teachers also generated strategies that have one-to-one correspondence to deal with educational policy-related challenges in their pre-practicum and post-practicum cognitions. It is thought that this study contributes teacher cognition literature by investigating a rarely studied aspect of English Language teaching: dealing with in-class challenges. Keywords: Teacher cognition and practice, pre-service English language teacher, in-class challenges, practicum, English Language teaching.