Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A case study on the submerged berm type coastal defense structures

Batık basamak tipi kıyı koruma yapıları üzerine uygulamalı araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153688 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CASE STUDY ON THE SUBMERGED BERM TYPE COASTAL DEFENSE STRUCTURES Özler, Başar M.Sc, Department of Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ayşen Ergin Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner December 2004, 97 pages Coastal defense structures are built in order to protect valuable coastal regions from the destructive effects of the waves. Due to the cost of coastal defense structures and the economical potential of the coastal regions, failure of such structures could cause loss of high amounts of investment. Therefore in the design and construction of coastal structures, it is of vital importance to achieve an optimum design which is not neither underdesigned nor overdesigned. IVIn this study, Submerged Berm type coastal defense structures with several different cross-sections were tested for stability under storm conditions. Damage analyses of the different models were carried out to compare the structure characteristics under storm conditions and to obtain the most economical and stable cross-section. For the model studies, 5 different models were constructed by using Van der Meer's approach and berm design guidelines. Models were constructed with a model scale of 1:31.08 in the wave flume in the Coastal and Harbor Engineering Laboratory, Civil Engineering Department, METU. The newly designed and optimized berm type structure was proved to be successful and economical. Keywords: Rubble Mound Coastal Defense Structures, Damage, Stability Tests, Submerged Berm, Armor Layer

Summary:

oz BATIK BASAMAK TTPI KIYI KORUMA YAPILARI ÜZERİNE UYGULAMALI ARAŞTIRMA Özler, Başar Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayşen Ergin Yardıma Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Cevdet Yalaner Aralık 2004, 97 sayfa Dalgaların yıkıa özelliklerinin kıyı alanları üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla kıyı koruma yapıları inşa edilmektedir. Kıyı koruma yapılarının maliyeti ve korunan kıyı bölgelerinin ekonomik potansiyeli göz önüne alındığında, bu tip yapıların yıkılması büyük miktarda yatırım kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle bu tip yapıların tasarım ve inşaası optimum tasarım koşullarını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. vıBu çalışmada, değişik yapı kesitlerinin farklı fırtına koşulları alandaki davranışları test edilmiştir. Tüm kesitler için hasar analizleri deneylerden elde edilen verilere uygulanarak, yapı karakterleri, dalga koşullan ve analiz methodları göz önünde bulundurulup karşılaştırılarak, mümkün olan en stabil ve ekonomik kesit bulunmuştur. Model çalışmalarında 5 değişik kesit "Van der Meer metodu" ve tasarım klavuzları kullanılarak tasarlanmıştır. Modeller 1:31.08 ölçeğiyle kurulmuş ve deneyler Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Yeni tasarlanan ve kullanım için en uygun hale getirilen ekonomik kesit denge testlerinde başarılı bulunmuştur. Anahtar sözcükler: Topuk Tipi Taş Dolgu Kıyı Koruma Yapılan, Hasar, Denge Deneyleri, Batık Basamak, Anroşman vıı