Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A case study: Students' attitudes towards computer assisted learning, computer assisted language learning and foreign language learning

Durum incelemesi: Öğrencilerin bilgisayar destekli eğitime, bilgisayar destekli dil eğitimine ve yabancı dil öğrenimine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277705 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Being one of the most epoch making of the 21st century, computers have fundamentally altered every aspect of people?s lives, including the education domain. Thus, for decades, computer-assisted language learning has received considerable amount of attention among researchers and language teachers by serving interactive, multi-sensory, and autonomous learning opportunities. In this respect, innumerable large or small-scale projects blazed a trail for other teachers to follow.The present study, therefore, is primarily concerned with the students? attitudes towards computer-assisted language learning. Its main purpose is to investigate what the students? attitudes are towards computer- assisted language learning (CALL) by also taking their attitude towards computer assisted learning (CAL) and foreign language learning (FLL) into consideration. Finally, factors affecting students? attitudes and the relationships among computer assisted learning, computer assisted language learning and foreign language learning are also explored within the scope of the study. The findings demonstrate that most of the students have positive attitudes towards computer assisted learning, computer assisted language learning and foreign language learning. Age, grade, gender, years of studying English and prior CALL experience affect students? attitudes. Moreover, students attitudes towards computer assisted language learning, computer- assisted language learning, and foreign language learning are, indeed, interrelated.Keywords: Computer- assisted language learning, computer assisted learning, foreign language learning, attitude, motivation

Summary:

21. yüzyılın çığır açan icatlarından biri olan bilgisayarlar, eğitim alanı da dâhil olmak üzere insan hayatını her açıdan kökten değiştirmiştir. Bu nedenle yıllardır bilgisayar destekli dil eğitimi interaktif, birçok duyuya hitap eden, otonom eğitim fırsatları sağlayarak araştırmacılar ve dil öğretmenleri arasında hatırı sayılır derecede ilgi görmüştür. Bu konuda sayısız büyük ya da küçük ölçekli çalışmalar diğer öğretmenlere yol göstermiştir.Bu çalışma, öncelikli olarak öğrencilerin bilgisayar destekli dil eğitimine tutumları ile ilgilidir. Çalışmanın asıl amacı, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitimine ve yabancı dile olan tutumlarını göz önüne alarak bilgisayar destekli dil eğitimine tutumlarının ne olduğunu incelemektedir. Son olarak, öğrencilerin tutumlarını etkileyen faktörler ve bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar destekli dil eğitimi ve yabancı dil öğrenimi arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, öğrenciler bilgisayar destekli yabancı dil eğitimine olumlu tutum göstermektedir. Yaş, sınıf, cinsiyet, İngilizce öğrenme yılı ve bilgisayar destekli dil öğrenme deneyimi öğrencilerin tutumunu etkilemektedir. Ayrıca, öğrencilerin bilgisayar destekli öğrenmeye, bilgisayar destekli dil öğrenmeye ve yabancı dil öğrenmeye olan tutumları birbirleriyle ilişkilidir.Anahtar sözcükler: Bilgisayar destekli eğitimi, bilgisayar destekli dil eğitimi, yabancı dil öğrenimi, tutum, motivasyon