Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A causal mapping approach for the analysis of construction disputes

İnşaat ihtilaflarının nedensel haritalama yöntemiyle analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 600663 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Containing various work disciplines, numerous stakeholders, and relatively extensive procedures due to its nature, disputes are frequently encountered in construction projects The fact that disputes can have devastating effects on success of projects in terms of both time and cost to both parties involved when not dealt with care, makes a clear understanding of how and why disputes occur in construction projects an important research topic Previous studies on this subject has mostly yielded only exhaustive lists of possible causes (sources) for disputes so far, and thus they are far from providing satisfactory explanations on the dynamics that bring these causes together to form a dispute In order to attend to this research gap, this study aims at providing an alternative approach to understanding of underlying causes of disputes, their interactions with each other, and their overall effect on the occurrence of disputes through causal map analysis For this purpose, a causal map was drawn as a result of a workshop attended by domain experts and analysed to understand alternative paths for dispute occurrence Although the technique can be applied to any type of project or industry, for the purpose of this study, disputes in projects contracted through FIDIC Yellow Book (1999 Edition) are considered only ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Doğası gereği çeşitli iş kolları, çok sayıda paydaş, ve görece kapsamlı prosedürler barındıran inşaat projelerinde ihtilaflar oldukça sık görülmektedir Dikkatlice ele alınmadığında projenin başarısı üzerinde hem parasal hem de zaman olarak yıkıcı etkileri olması, projelerde ihtilafların nasıl ve neden oluştuğunun açık bir şekilde kavranmasını önemli bir araştırma konusu haline getirir Bu konudaki önceki çalışmalar çoğunlukla sadece ihtilafların sebeplerine dair uzun listeler ortaya koymuş ve bu yüzden de ihtilafların sebeplerini bir araya getiren ve ihtilaf oluşmasına sebep olan dinamiklere dair tatmin edici bir açıklama ortaya koymaktan uzak kalmışlardır Literatürdeki bu boşluğu doldurmak adına, bu çalışma; ihtilafların sebeplerini, bunların birbirleriyle etkileşimini, ve ihtilafların meydana gelmesi üzerindeki toplam etkilerini anlamak yolunda nedensel haritalama tekniğiyle alternatif bir yaklaşım ortaya koymayı amaç edinmiştir Çalışma kapsamında, alan uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda bir nedensel harita oluşturulmuş ve ihtilafların oluşumunun farklı yollarını anlamak için analiz edilmiştir Her ne kadar bu teknik herhangi bir projeye ya da endüstriye uygulanabilirse de, çalışmanın amacı doğrultusunda sadece FIDIC Sarı Kitap (1999 Yayımı) ile sözleşme edilen projeler gözetilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.