Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A chemical substitution study for a wet processing textile mill in turkey

Yaş proses içeren bir tekstil fabrikasında yapılan kimyasal değişikliği çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199049 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CHEMICAL SUBSTITUTION STUDYFOR A WET PROCESSING TEXTILE MILL IN TURKEYÖztürk, ErtanM.Sc., Department of Environmental EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Göksel N. DemirerCo-Supervisor: Prof. Dr. Filiz B. DilekMay 2007, 141 pagesThe main environmental concern in the textile industry is about the amount of waterdischarged and the chemical load it carries. The total quantity of chemicals used intextile mills varies from 10% to over 100% of the weight of the cloth produced.Many chemicals currently used in the textile industry affect the amount and the typeof waste produced and their influence the aquatic life of the receiving stream.One of the critical steps in pollution prevention studies is auditing the use ofchemicals and making the necessary chemical substitutions. Chemical substitutionsimply means the replacement and/or reduction of hazardous chemicals in productsand processes with less- or non-hazardous ones.This study was conducted on one of the major textile factories in Turkey with acapacity of 20,000 tons of denim fabric per year. During this study, chemicalconsumption level, recipes applied, environmentally problematic and alternativechemicals were examined. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for the Textile Industrywas accepted as main reference document and also related case studies wereexamined.According to the study, over 60% reduction in sulphide, which is very toxic toaquatic life, was achieved by replacing sulphur dyestuff with low sulphide content.By replacing an alternative complexing agent, the mill not only prevented the 3100kg/month COD load to the WWTP, but also obtained more biodegradablewastewater generated during production. On the other hand, some of the chemicalsubstitution options were on progress or dropped.Key Words: Pollution Prevention, Chemical Substitution, Textile Industry,Integrated Pollution Prevention and Control

Summary:

ÖZYAŞ PROSES ÇEREN B R TEKST L FABR KASINDA YAPILANK MYASAL DEĞ Ş KL Ğ ÇALIŞMASIÖztürk, ErtanYüksek Lisans, Çevre Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Göksel N. DemirerYardımcı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Filiz B. DilekMayıs 2007, 141 sayfaTekstil endüstrisinin çevreye verdiği en önemli etki, proseslerden oluşan endüstriyelatık sular ile bu atık suların içerdiği kimyasal maddelerden kaynaklanmaktadır.Tekstil fabrikalarında kullanılan toplam kimyasal madde miktarı, üretilen toplamkumaş ağırlığının %10'u ile %100'ü arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bugüntekstil endüstrisinde kullanılan kimyasalların tür ve miktarı; ortaya çıkan atık tür vemiktarı ile bu atıkların alıcı ortamdaki ekosisteme yapacağı etkiyi belirlemektedir.Kirlilik önleme çalışmalarındaki kritik aşamalardan birisi de kullanılankimyasalların denetlenmesi yöntemi ile toksik, tehlikeli, vb. özellikleri daha düşükkimyasallar ile değiştirilmeleridir. Kimyasal madde değişimi; ürünlerde veproseslerde kullanılan tehlikeli ve zararlı kimyasalların daha zararsız ve daha aztehlikeli olanlarıyla değiştirilmesi ve/veya kimyasal madde kullanımının azaltılmasıanlamına gelmektedir.Bu çalışma kapsamında, 20,000 ton denim kumaş üretim kapasitesi ile Türkiye'ninönde gelen tekstil firmalarından birinde kimyasal madde değişim çalışmasıyürütülmüştür. Bu çalışma süresince, fabrikanın kimyasal tüketim seviyesi,uygulanan reçeteler, çevresel açıdan problemli görünen kimyasallar ve alternatifleriincelenmiştir. Bu araştırmalarda Tekstil Endüstrisi için Mevcut En yi Teknikler,Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Referans Dokümanı ana kaynak olarak kabuledilmiş olup, bu dokümana ek olarak, bu konuyla ilgili yapılmış örnek çalışmalar daincelenmiştir.Bu çalışmanın sonucu olarak, sülfid içeriği az olan boyarmaddeler kullanılarak suculyaşam için toksik özelliği olan sülfid maddesi %60'ın üzerinde azaltılmıştır. Bununyanında, yapılan kompleks oluşturucu madde değişikliğiyle, fabrika arıtmatesislerine gönderilen 3100 kg/ay KO yükünü engellemekle kalmamış, üretimdenkaynaklı atık suyun da biyolojik parçalanabilirliğini arttırmıştır. Diğer taraftan, bazıkimyasal değişim seçenekleri üzerindeki çalışmalar hala devam etmektedir, bazıseçeneklerin ise uygulanmasından vazgeçilmiştir.Anahtar Kelimeler: Kirlilik Önleme, Kimyasal Değişikliği, Tekstil Endüstrisi,Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü