Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Finans Anabilim Dalı / Finans Bilim Dalı

2017

A closer look at mutual fund performance in Turkey based on active peer benchmarks

Türkiye'deki yatırım fonu performansına aktif benzer karşılaştırma ölçütlerine dayalı olarak yakından bir bakış

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 481562

Tezi Bul
Özet:

Bu yüksek lisans tezi Türkiye'deki yatırım fonu performansını çeşitli yaklaşımlarla riske göre düzeltilmiş bir temelde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İlk olarak, performans anlizi için yaygın olarak kullanılan sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli (SVFM) ve Carhart dört-etkenli model kullanılmıştır. Daha sonra, portföy hisse senetlerinin piyasa değeri özelliklerini dikkate almak ve farklı yatırım fonlarının sistematik olmayan risk alışlarındaki ortaklıkları kontrol etmek için aktif benzer karşılaştırma ölçütlerinden (ABKÖ) faydalanılmıştır. Temmuz 2012 ve Haziran 2016 arasındaki dönemde örneklemde yer alan elli iki hisse senedi yatırım fonuna ait ampirik sonuçlaer çeşitlidir. SVFM sadece iki fonun anormal performansa sahip olduğu sonucunu verirken Carhart dört-etkenli modele göre hiçbir fon anlamlı bir pozitif alfa üretemiştir. Aynı piyasa değeri stratejisini takip eden fonların ortalama fazla getirisi olan ABKÖler fona özgü sistematik olmayan risk alışı ve seçicilik yeteneğini ayırmak için ilaveten kullanılmıştır. Yalnızca ABKÖ hata paylarının beşinci bir etken olarak modele dahil edildiği ilk aşamada, örneklemdeki fonlar ortak sistematik olmayan risk-alışları kontrol edildikten sonra bile fazla getiri yaratamışlardır. Bununla birlikte, aynı ABKÖ grubundaki fonların ortak sistematik olmayan risk-alışlarıyla ilişkili olan alfa da ayrıca kontrol edildiğinde iki fonun anlamlı pozitif alfa üretebildiği gözlemlenmiştir. Öte yandan, ABKÖ-artırılmış model ortak sistematik olmayan risk alışı kontrol etme açısından jenerik modellerden daha iyi performans göstermektedir. Bu çalışma, dört-etkenli modelin anlamlı ve pozitif ikili hata payı korelasyonlarının yüzdesini SVFM'deki seviyesine göre ancak onda bir oranda düşürdüğünü belgelemektedir. Bununla birlikte ABKÖ-artırılmı şmodel, dört-etkenli modele nazaran yaklaşık 50%'lik bir düşüş sağlamıştır. Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Yatırım Fonları, Performans Değerlendirme, Aktif Benzer Karşılaştırma Ölçütleri, Piyasa Değeri, Hisse Özellikleri.

Summary:

This master's thesis aims to evaluate mutual fund performance in Turkey on a risk-adjusted basis with various approaches. First, commonly used Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Carhart Four-Factor Model are employed for performance analysis. Then, active peer benchmarks (APB) are utilized to account for market-capitalization characteristics of portfolio stockholdings and to control commonalities in unsystematic risk-taking of different mutual funds. The empirical results are mixed for the sampled fifty-two equity mutual funds over the period between July 2012 and June 2016. CAPM provides that only two funds have abnormal performance while none of the funds generate a significant positive alpha with Carhart Four-Factor Model. APBs which are the average excess returns of funds following the same market cap-strategy are further used to isolate fund-wise unsystematic risk-taking and selectivity skill. The first stage of the model with only APB residuals incorporated as a fifth factor reveals that the sampled funds cannot generate excess return even after controlling the common unsystematic risk-taking. However, when the alpha associated with the common unsystematic risk taking of funds in the same APB group is also controlled, it is observed that two funds generate significant positive alphas. On the other hand, APB-Augmented Model performs better than generic models in terms of capturing common unsystematic risk-taking. This study documents that four-factor models decreases the percentage of significant positive pairwise residual correlations only by one-tenth of its previous level in CAPM. Nevertheless, APB-Augmented Model provides a reduction of approximately 50% compared to four-factor model. Keywords: Equity Mutual Funds, Performance Evaluation, Active Peer Benchmarks, Market Capitalization, Stock Characteristics