Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı / Matematik Eğitimi Bilim Dalı

A comparative analysis of perimeter, area and volume topics in the selected sixth, seventh and eighth grades mathematics textbooks from Turkey, Singapore and The United States

Türkiye, Singapur ve Amerika ülkelerinden seçilen 6, 7 ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında çevre, alan ve hacim konularının karşılaştırmalı bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285725 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to compare selected sixth, seventh and eighth grades mathematics textbooks from Turkey, Singapore and the United States of America and explore their implications for presenting same opportunity to learn to the students at the same grade level. In this study, the selected books were analyzed in terms of whether they included perimeter, area and volume topics, how they presented the topics on the basis of the selected features and the complexity of to-be-solved mathematical problems related to the topics. Some similarities and differences were observed among the textbooks. It was found that the Turkish textbooks are inclusive in terms of subtopics related to perimeter, area and volume. However, the number of pages dedicated to present the topics is the highest in the Singaporean textbooks. That is, in comparison to the Turkish textbooks, the Singaporean textbooks include fewer number of subtopics related to perimeter, area and volume, but the subtopics are presented in a more detail manner. These books are also rich in terms of mathematically relevant illustrations that make the topics more understandable for students. While the U.S textbooks benefit heavily from technology to present the topics, especially by using three-dimensional shapes; the Turkish and Singaporean textbooks do not make use of technology. The textbooks do not show a difference in terms of complexity of to-be-solved problems. Since all of them mostly include the problems with moderate complexity. Despite there is not any difference among the textbooks in terms of the complexity of to-be-solved problems, there is a difference in terms of the number of to-be-solved problems in the textbooks. The Singaporean textbooks encompass more to-be-solved problems compared to others. The study was concluded by providing some useful suggestions to cover the perimeter, area and volume topics in a way that makes students? learning easier and to present same opportunity to learn to the students.

Summary:

Bu çalışmanın amacı Türkiye, Singapur ve Amerika ülkelerinden seçilen 6, 7 ve 8. sınıf matematik ders kitaplarını karşılaştırmak ve öğrencilere daha iyi öğrenme fırsatlarının sunulabilmesi için olanakları araştırmaktır. Bu çerçevede seçilen kitaplar; çevre, alan ve hacim konularını ne derece içerdikleri, belirlenen özellikler bazında konuların sunuluşları ve ilgili matematik problemlerinin güçlükleri açısından incelenmiştir. Ülkelerin ders kitapları arasında çeşitli benzerlikler ve farklılıklar gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Türk ders kitaplarının çevre, alan ve hacme ilişkin konular açısından daha kapsamlı olduğu, ancak konuların sunumuna ayrılan sayfa sayısının en fazla Singapur ders kitaplarında olduğu bulunmuştur. Diğer bir deyişle, Türk ders kitaplarına oranla Singapur ders kitapları çevre, alan ve hacme ilişkin konuları daha az içermekte fakat ilgili konular Singapur kitaplarında daha detaylı şekilde sunulmaktadır. Singapur ders kitapları aynı zamanda öğrencilerin konuları anlamasını kolaylaştıran ilgili görseller açısından da zengindir. Amerikan kitapları özellikle üç boyutlu şekillerin sunumunda teknolojiden fazlasıyla yararlanırken, Türk ve Singapur ders kitapları teknolojiden yararlanmamaktadır. Kitaplar problemlerin zorluk dereceleri açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir. Çünkü kitapların hepsi orta zorluk derecesindeki problemleri içermektedir. Problemlerin zorluk seviyesi açısından kitaplar arasında fark olmamasına rağmen, problemlerin sayısı bakımından fark mevcuttur. Singapur ders kitapları diğer ülkelerin kitaplarına oranla en fazla sayıda problemi ihtiva etmektedir. Bu çalışma öğrencilerin çevre, alan ve hacim konularını öğrenmesini kolaylaştırıcı ve öğrencilere aynı seviyede öğrenme fırsatını tanımaya yönelik tavsiyelerle sonuçlandırılmıştır.