Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A comparative analysis of sense of belonging as a part of identity of the colonizer and the colonized in The Grass is Singing and My Place

The Grass is singing and My Place'de sömürgeci ve sömürgeleştirlenin kimliğinin bir parçası olarak aitlik duygusunun kıyaslamalı bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 387680 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis investigates how two loosely autobiographical works unveil the effects of colonization on their major characters in terms of their identities and senses of belonging. The Grass Is Singing by Doris Lessing, a second-generation member of the colonizer, and My Place by Sally Morgan, a third-generation hybrid Australian Aborigine, are selected because both novels essentially deal with colonial issues by depicting their major characters in a process of maturation within a colonial and post-colonial framework, the former using a semi-autobiographical narrative tone and the latter using an Aboriginal version of autobiography, which integrates oral tradition and storytelling. These two books reveal that a sense of identity is closely related to a sense of belonging and that both are fundamentally affected by the colonial situation. The effects of a sense of identity and a sense of belonging, which boil down to the demise or survival of the individual, interacts with family and society, physical environment, and race issues that the thesis investigates by dedicating a chapter to each. The method used in this point-by-point comparative analysis is to approach the issues of sense of belonging and identity in a colonial context with a close reading of the two works, to find out what the texts say for themselves regarding the effect of family and society, environment, and race as depicted in The Grass Is Singing and My Place. The theoretical background that is most relevant to this study is post-colonial literary theory, although here it is taken as secondary to the close reading that is the thesis?s primary approach to these works.Keywords: Doris Lessing The Grass Is Singing, Sally Morgan My Place, Colonial and Post-colonial Literature

Summary:

Bu tez iki otobiyografik sayılabilecek eserdeki ana karakterlerin kimlik ve aitlik duyguları üzerinde kolonileşmenin etkilerini inceler. İkinci kuşak kolonici olan Doris Lessing'in yazdığı The Grass Is Singing ve üçüncü kuşak hybrid bir Avusturalya Aborijini olan Sally Morgan'ın yazdığı My Place seçilmiştir çünkü her iki eser de kolonileşmeyle ilgili sorunları ele alarak ana karakterleri bir olgunlaşma süreci içinde, kolonileşme dönemi ve kolonileşme sonrası bağlamlarında gözler önüne sererken ilk eser yarı-otobiyografik bir anlatım kullanır ve ikincisi ise sözlü edebiyatla öykü anlatımını bütünleştirerek otobiyografinin Aborijin bir versiyonunu kullanır. Eserler kimlik ve aitlik duygularının yakından ilişkili olduğunu ve her ikisinin de koloni durumundan temelden etkilendiğini gösterir. Bireyin ölümüne veya hayatta kalmasına yol açabilecek kimlik ve aitlik duygularının etkileri aile ve toplum, fiziksel çevre ve ırk meseleleriyle etkileşim içindedir ki, bu tezde bu etmenlerin her birine bir bölüm ayrılmıştır. Bu tezde, eserlerin neyi ortaya koyduğunu ve aile ve toplum, çevre ve ırkın The Grass Is Singing ve My Place'de yansıtıldığı biçimdeki etkilerini görebilmek için eserler detaylı okunarak kolonileşme durumunda aitlik duygusu ve kimlik konusuna yaklaşım olarak etmen bazında kıyaslamalı bir analiz metodu kullanılmıştır. Bu çalışmaya en uygun teorik altyapı kolonileşme sonrası edebiyat teorisidir, ancak bu teori burada tezin birincil yaklaşımı olan detaylı okuma yaklaşımına oranla ikincil bir öneme sahiptir.Anahtar Sözcükler: Doris Lessing The Grass Is Singing, Sally Morgan My Place, Kolonileşme Dönemi Edebiyatı ve Kolonileşme Sonrası Edebiyat