Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

A comparative analysis of the EU and Turkey: Macroeconomic convergence and trade similarity

AB ve Türkiye?nin mukayeseli analizi: Makroekonomik yakınsama ve ticaret benzerliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277734 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to evaluate the sufficiency of Turkey for joining the Economic and Monetary Union of the European Union (EMU) in terms of similarity and convergence. The study has been conducted in a comparative and descriptive way. First, the similarity and convergence of Turkey to some selected countries are examined with respect to her macroeconomic position. When taking EMU as a benchmark and comparing the convergence of Turkey with the convergence of some of the countries and country groups, it is found that the macroeconomic deficiencies of Turkey are not in an extent that characterizes Turkey as a totally insufficient candidate for EMU. Next, whether there are similarity and convergence in trade structures of Turkey and the European Union of 15 member states (EU15) for the period between 1995 and 2008 is inspected. The results indicated that Turkish export structure is clearly converging to the export structure of EU15 in the course of time. In general, findings of the thesis indicated that there is mostly a continuous convergence in all of the indicators considered but still Turkey does not meet all of the convergence criteria, perfectly. Therefore, as a result of the examinations, some suggestions have been made which would facilitate EMU membership of Turkey.

Summary:

Bu tezin amacı Türkiye'nin Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği'ne (AEPB) girmedeki yeterliliğinin benzerlik ve yakınsama kavramları bakımından incelenmesidir. Çalışma, karşılaştırmalı ve betimleyici yollarla yürütülmüştür. İlk olarak, Türkiye'nin makroekonomik konumu bakımından bazı seçilmiş ülkelere benzerliği ve yakınsaması incelenmiştir. AEPB referans olarak alınıp Türkiye'nin yakınsaması, seçilmiş bazı ülke ve ülke gruplarının yakınsaması ile karşılaştırıldığında; Türkiye'nin makroekonomik eksikliklerinin, Türkiye'yi AEPB için tamamıyla yetersiz bir aday olarak nitelendirecek boyutlarda olmadığı görülmüştür. Ardından, Türkiye'nin ve Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin (AB15) ticaret yapılarında, 1995-2008 yılları arasında, benzerlik ve yakınsama olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçlar, zaman içerisinde Türkiye'nin ihracat yapısının AB15'in ihracat yapısına açıkça yakınsadığını göstermiştir. Sonuç olarak, Türkiye hala bütün yakınsama kriterlerini tam olarak karşılamıyor olsa da; tezin bulguları, dikkate alınan bütün göstergelerde çoğunlukla sürekli bir yakınsama olduğuna işaret etmiştir. Bu nedenle, incelemelerin sonucu olarak Türkiye'nin AEPB üyeliğini kolaylaştırabilecek bazı önerilerde bulunulmuştur.