Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A comparative analysis of the far right parties in Europe: National Front in France, Freedom Party of Austria and Danish People's Party

Avrupa'daki aşırı sağ partilerin karşılaştırmalı analizi: Fransa'daki Ulusal Cephe, Avusturya Özgürlük Partisi ve Danimarka Halkının Partisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379931 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to research the far right parties National Front (FN) in France, Freedom Party of Austria (FPÖ) and Danish People's Party (DF) in Denmark, comparatively. These parties have increased their support since the 1980s. First, the thesis will examine the historical background of these parties which is an important aspect for understanding their ideological development. Second, this thesis aims to analyze the parties on the issue regarding three parameters: national identity building process, immigration and globalization. Under each parameter, FN, FPÖ and DF will be examined separately and then they will be compared regarding their differences and similarities. Taking all of these elements into account, the main concern of this thesis is to present the main aspects behind increasing the support of the far right parties FN, FPÖ and DF which have the significant impact on international politics in the last decades, by analyzing differences and similarities among them Key words: Far right, National Front, Freedom Party of Austria, Danish People's Party

Summary:

Bu tez, Fransa'daki Ulusal Cephe (FN), Avusturya'daki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Danimarka Halkının Partisi'ni (DF) karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu partiler 1980'lerle birlikte desteklerini önemli ölçüde arttırmışlardır. Bu kapsamda ideolojik gelişmelerini anlayabilmek adına öncelikli olarak partilerin tarihsel gelişim süreçleri ele alınacaktır. Ardından, FN, FPÖ ve DF ulusal kimlik inşa süreçleri, göç ve küreselleşme parametreleri çerçevesinde incelenecektir. Her bir parametre altında her parti ayrı ayrı ele alınacak ve söz konusu parametreye ilişkin partilerin farklılıkları ve benzerlikleri araştırılacaktır. Tezin esas amacı, son yıllarda uluslararası politikada etkisini giderek artıran aşırı sağ partilerden FN, FPÖ ve DF'nin farklı ve benzer yönlerini ortaya koyarak desteklerini artırmalarındaki temel unsurları göstermektir. Anahtar Kelimeler: Aşırı sağ, Ulusal Cephe, Avusturya Özgürlük Partisi, Danimarka Halkının Partisi