Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2012

A comparative analysis of the pre-accession assistances provided for Turkey and for the other EU candidate and potential candidate countries, and a prescience on Turkey's possible full membership to the EU

Türkiye ve diğer AB aday ve potansiyel aday ülkelerine sağlanan katılım öncesi mali yardımların karşılaştırmalı analizi ve Türkiye?nin olası AB tam üyeliğine dair bir öngörü

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 312649

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma katılım öncesi mali işbirliği kapsamında Avrupa Birliği'nin diğer katılım öncesi ülkelerine kıyasla Türkiye'ye eşit muamele edip etmediğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'ye ve diğer katılım öncesi ülkelerine verilen yardımlar miktar ve nicelik bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma temel olarak 2000-2013 dönemini kapsamaktadır.Günümüzde, AB katılım öncesi mali yardımları büyüyen bir ilgi ve öneme sahiptir. Çünkü bu yardımlar AB'ye aday ve potansiyel aday ülkelerin AB üyeliğine geçiş sürecini hızlandırmaktadır. Avrupa Birliği'nin katılım öncesi stratejisi kapsamında harcanan her bir avro aday ve potansiyel aday ülkeleri AB üyeliği için biraz daha hazır hale getirmektedir. Böyle bir ortamda AB'nin yardımlarını katılım öncesi ülkeler arasında adil bir şekilde dağıtması gerekmektedir. Eşitliği sağlamak için Avrupa Birliği, her bir katılım öncesi araç kapsamında somut bir fon tahsis etme yöntemi belirlemiştir. Ancak yinede eşitliğin bozulduğu durumlar, Türkiye örneğinde olduğu gibi, söz konusudur.Çalışmada ilk olarak ?katılım öncesi yardım? terimi açıklanmıştır ve ardından eskiden kullanılmış ve şu anda kullanılmakta olan katılım öncesi mali yardım araçları anlatılmıştır. Sonra AB ve Türkiye arasındaki mali işbirliği ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ardından AB ve diğer katılım öncesi ülkeleri arasındaki mali işbirliği, Türkiye ile bir kıyaslama yapılabilmesi için, özetlenmiştir. Son bölüm bu çalışmanın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu bölüm daha önce sağlanan verilerin bir sentezidir. AB'nin Türkiye'ye karşı adil olmayan tutumu nitel ve nicel analiz yoluyla bu bölümde kanıtlanmıştır. Ayriyeten sonuç bölümünde ise, Türkiye'nin olası AB tam üyeliğine dair yazarın öngörülerine yer verilmiştir.

Summary:

This study aims to expose whether the EU has been treating Turkey equally in comparison to the other pre-accession countries within the context of the pre-accession financial cooperation. To this end, the study compares the pre-accession assistances granted to Turkey and to the other pre-accession countries from qualitative and quantitative aspects. The comparison covers mainly the period of 2000 ? 2013.Nowadays, pre-accession financial assistances of the EU attract a growing interest and significance, because it fosters accession process of the candidate and potential candidate countries to the EU membership. Each euro spent as part of the pre-accession strategy of the EU makes the candidate and potential candidate countries more prepared for the membership. In this atmosphere, the EU should allocate the funds among the pre-accession countries fairly. To ensure equality, the EU defines concrete allocation criteria under the pre-accession instruments. Even so, the equality is broken as the study illustrates like in the example of Turkey.As a term ?pre-accession assistance? is explained and former and current pre-accession instruments are introduced initially. Then, the financial cooperation between Turkey and the EU is explained in detail. Thereafter, the financial cooperation between the EU and the other pre-accession countries are summarised to make a comparison between Turkey and the others. Last chapter constitutes the most important part of the study. It is the synthesis of all previously mentioned information. In this chapter, the EU?s unequal treatment of Turkey is displayed through qualitative and quantitative analysis. In the conclusion part, a prescience of the writer on Turkey?s possible full membership to the EU is stated.