Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A comparative analysis of the sustainable development guidelines of International Finance Corporations and European Investment Bank

Uluslararası Finans Kurumu ve Avrupa Yatırım Bankası sürdürülebilir kalkınma kılavuzlarının karşılaştırmalı bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The focus of this thesis is to hold a comparative study analysis between the International Finance Corporation (IFC) and the European Investment Bank (EIB) sustainable development guidelines, since these institutions as part of international organizations which operate in Turkey and have claimed themselves to contribute in achieving sustainable development goals. Considering sustainable development as a hotspot contemporary terminology, there are a lot of multi-interpretations on this study, although we can recognize Our Common Future document as widely spread accepted document to understand sustainable development definition. This contemporary development paradigm can be recognized as an alternative way in development though since many scholars, citizens, and other civil society elements criticize the development process in the post-World War II. They argue that development failed to link their capability to solve the current global issues: social crisis and environmental depletion phenomenon, alongside with widely economic disparity among peoples. On the other side, the international organizations, currently, have a commitment to also contribute to tackle those various global problems. Alongside with their participation to held development programs in several countries, nowadays, the international organizations also endorse the sustainable development guidelines as the effort to maximize the projects' benefits, as well as minimize impacts during the projects, particularly to the relevant stakeholders. Here, this research becomes significant when International Finance Corporation (IFC) and European Investment Bank (EIB) in Turkey, as part of global international organizations, contribute in some strategic Turkey's development projects, such as Marmaray project, renewable energy project, port development, and also in some small and medium-sized enterprises (SMEs). Moreover, alongside with their projects, they also encourage their partnership, both private company and government institution, to comply with IFC and EIB sustainable development guidelines. This effort can be recognized as an opportunity to construct the engagement strategy with civil society since this entity has its capability and credibility to comply various technical social and environmental standards mentioned in sustainable development guidelines. This strategy also can be considered as an effort to achieve more meaningful sustainable development goals, rather than continuing the greenwashing strategy, the shallow claims on social and environmental performances without any painstaking to contribute in solving substantial global issues.

Summary:

Bu araştırmanın odağı küresel örgütlerin bir parçası olarak Türkiye'de de faaaliyet gösteren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma iddiasını taşıyan, Uluslararası Finans Kurumu (UFK) ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB)'nın sürdürülebilir kalkınma kılavuzlarının karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bizim Ortak Geleceğimiz adlı belgenin sürdürülebilir kalkınma konusunda genel kabul görmüş bir doküman olduğunun bilinmesine rağmen sürdürülebilir kalkınma gibi güncel ve sıcak bir terminoloji konusunda birçok farklı yorumlara yol açan çalışmalar bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşından bu yana kalkınma süreçlerini eleştiren birçok bilim adamı, yurttaş ve sivil toplum unsurları ortaya çıktığı için, bu çağdaş kalkınma paradigması, kalkınmada alternatif bir yol olarak kabul edilebilir. Yukarıda bahsedilen eleştirmenler kalkınmanın, sosyal krizler, çevresel aşınma fenomeni ve insanlar arasında büyük eşitsizliklere yol açan ekonomik sorunlar gibi güncel küresel konuların çözümüne yönelik kapasitesinin bulunmadığını iddia etmektedirler. Diğer yandan uluslararası örgütler halihazırda sözkonusu problemlerin çözümü için kararlılık göstermektedirler. Çeşitli ülkelerdeki kalkınma programşlarına katılmalarının yanında, uluslararası örgütler bütün paydaşlar bakımından projelerdeki kârlılığın maksimize edilmesinde olduğu kadar olumsuz etkilerin azaltılması yönünde sürdürülebilir kalkınma kılavuzlarının kabul ettirilmesine yönelik çaba harcamaktadırlar. Bu araştırma, küresel örgütlerin bir parçası olarak Türkiye'de de faaaliyet gösteren Uluslararası Finans Kurumu (UFK) ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB)'nın, Marmaray Projesi, yenilenebilir enerji projeleri, liman projeleri ve bazı KOBİ projelerinde olduğu gibi Türkiye'deki stretejik kalkınma projelerine katkıda bulunması açısından önem kazanmaktadır. Bundan başka, sözkonusu kurumlar, kendi projelerini yürütmenin yanısıra, özel şirketler ve hükümet kuruluşları ile ortaklıklar geliştirmeyi teşvik etmekte ve projelerinde UFK ve AYB'nin sürdürülebilir kalkınma kılavuzlarına uyulmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Sözkonusu kurumların sürdürülebilir kalkınma kılavuzlarında yer alan çeşitli teknik, sosyal ve çevresel standartlara uyulmasına sağlama konusunda güvenilirliği ve kapasiteleri bulunduğu için, bunların çabaları sivil toplumla ortak taahhüt içine grime konusunda bir fırsat olarak algılanabilir. Bu strateji, sahte çevrecilik, sosyal ve çevresel konulardaki sığ performanslar ve esaslı küresel sorunların çözümüne özen göstermeyen bir anlayışı öncelemek yerine, daha anlamlı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılması bakımından önemli bir çaba olarak kabul edilebilir.