Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A comparative analysis on the use of but, however and although in the university students' argumentative essays: A corpus-based study on Turkish learners of English and American native speakers

Üniversite öğrencilerinin tartışma yazılarında kullandıkları but ?ama?, however ?oysa? ve although ?rağmen? bağlaçlarının karşılaştırmalı bir analizi: İngilizce öğrenen Türk öğrencilerinin ve anadili İngilizce olan Amerikalı öğrencilerin derlemleri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321196 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Discourse connectives signal discourse coherence by making discourse relations explicit and by playing a role in the organization and structure of information in discourse. Therefore, their use in L2 writing is an important field of study that is likely to have implications for discourse competence both at the sentence-level discourse and at the level of larger discourse structure.The aim of the present study is to account for the use of three contrastive discourse connectives, but, however and although at both the microstructural and the macrostructural levels of discourse in the argumentative essays written by Turkish learners of English and native speakers of American English. The patterns of use by L2 learners are compared with those of native speakers. The analysis is based on 120 essays from two corpora: Turkish subcorpus of the International Corpus of Learner English (TICLE) and American subcorpus of Louvain Corpus of Native English Essays (ALOCNESS).The study reveals that the argumentative essays of Turkish learners of English and American students do not differ significantly regarding the three connectives neither structurally nor semantically. However, at the macrostructural level of discourse, differences concerning the pattern of argumentation and the role that the connectives play in the claim-counterargument-refutation pattern of organization were observed. Further analysis on other lexical items used in argumentation shows that in ALOCNESS, there is more reliance on other means, such as the lexical items expressing modality and those signaling the argumentative nature of the text.

Summary:

Bağlaçlar yazıdaki anlamsal ilişkileri göstererek ve yazının yapı ve organizasyonunu oluşturarak yazıdaki bağdaşıklığa katkıda bulunurlar. Bu nedenle, ikinci dil edinimi sürecinde bağlaçların kullanımı, öğrencilerin hem cümle düzeyindeki söylem becerilerini hem de üstsöylem düzeyindeki söylem becerilerini göstermesi bakımından önemli bir çalışma konusudur.Bu tezin amacı, İngilizce öğrenen Türk öğrencilerle anadili İngilizce olan öğrencilerin tartışma yazılarında kullandıkları but ?ama?, however ?oysa? ve although ?rağmen? bağlaçlarını metnin iki farklı düzeyinde incelemektir. İki grup öğrencinin ödevleri, bu kullanımlar açısından karşılaştırılmaktadır. Analiz, iki derlemden ayrı ayrı alınan 120 ödevin analizine dayanmaktadır: İngilizce öğrenen öğrencilerin ödevlerinden oluşan uluslararası öğrenci derleminin Türkçe alt derlemi (TICLE) ve Anadili İngilizce olan öğrencilerin ödevlerinden oluşan Louvain derleminin Amerikan alt derlemi (ALOCNESS).Çalışma, üç bağlacın kullanımının, yapısal ve anlamsal özellikleri bakımından iki derlem arasında farklı olmadığını göstermiştir. Öte yandan, bu bağlaçların, iddia-karşıt görüş-çürütme metin yapısındaki kullanımları açısından iki derlem arasında farklar gözlenmiştir. Bağlaçlar dışında kullanılabilen, kiplik ifade eden yapılar ve yazının tartışmacı yapısını gösteren ifadeler gibi diğer sözcükler üzerinde yapılan analiz, bu yapıların ALOCNESS ödevlerinde hem tartışma geliştirme hem zıtlık işaret etme amacıyla daha sık kullanıldıklarını göstermektedir.