Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Comparative analysis on two squares in the city center of Samsun: Urban place, architectural quality and city life

Samsun kent merkezinde iki meydan üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: Kentsel yer, mimari nitelik ve kent yaşamı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119317 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE ANALYSIS ON TWO SQUARES IN THE CITY CENTER OF SAMSUN: URBAN PLACE, ARCHITECTURAL QUALITY AND CITY LIFE Erkul, K. Füsun M.Arch, Department of Architecture Supervisor: Asst. Prof. Dr. F. Cana Bilsel August 2002, 178 pages This study js an inquiry on the qualities of urban spaces that focuses particularly on the question of spatial quality of public spaces. The aim of this thesis is to develop a methodology of analysis to examine and evaluate spatial and physical properties of urban spaces in relation to the concepts of urbanity and urban quality. In this sense, certain architectural and urban design theories and their methodologies of analysis have been discussed within three principal approaches: first, theories on physical and formal aspects of urban spaces, secondly, psychological and perceptual theories of urban spaces and finally theories that focus on activities as the essential condition of urbanity. Accordingly, the methodology of analysis is mthis study is developed with reference to three main components of urban place: form, image and activity. Within this theoretical framework, a comparative study is undertaken to understand and analyze the relation between spatial and social attributes of two public spaces within the context of an Anatolian port town, Samsun. The first is a historical urban square -Saathane Square- and the second is the modern public plaza -Cumhuriyet Square-. The two squares have different spatial, formal and architectural characteristics with the rhythm of life and activity patterns that they house. This comparative study evaluates these places with reference to a methodology of analysis that enables us to relate their spatial properties with the patterns of social life. Keywords: urban place, urbanity, spatial quality, urban experience, activity. IV

Summary:

oz SAMSUN KENT MERKEZİNDE İKİ MEYDAN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: KENTSEL YER, MİMARİ NİTELİK VE KENT YAŞAMI Erkul, K. Füsun Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Asst. Prof. Dr. F. Cana Bilsel Ağustos 2002, 178 sayfa Bu çalışma, başarılı kentsel yeri oluşturan kentsel mekan kalitelerini araştırır ve özellikle kamusal alanların mekansal kalite sorunu üzerinde yoğunlaşır. Tezin amacı, kent mekanlarının fiziksel ve mekansal kalitelerini kentsellik ve kentsel kalite kavramları ile ilişkili olarak incelemek ve değerlendirmek için bir analiz yöntemi geliştirmektir. Bu amaçla, mimarlık ve kentsel tasarım kuramları ve kentsel mekan analizi için kullanılan yöntemler üç ana yaklaşım çerçevesinde tartışılmıştır. İlk olarak, kentsel alanların fiziksel ve mekansal özelliklerini, ikinci olarak, psikolojik ve algısal kalitelerini ve en son olarak aktiviteleri kentselliğin gerekli koşulu olarak gören kuramsal yaklaşımlardır. Bu bağlamda, çalışmanın analiz yöntemikentsel yerin üç ana bileşenine referansla geliştirilmiştir: form, imaj ve aktivite. Anadolu liman kenti, Samsun bağlamında iki kentsel alanın mekansal ve toplumsal nitelikleri arasındaki ilşkiyi anlamak ve analiz etmek için kaşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Bu mekanlar, tarihi Saathane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'dır. Bu meydanlar, kamusal alanda farklı yaşam ritmlerinin ve örüntülerinin oluşmasını sağlayan, farklı mekansal, biçimsel ve mimari karakterlere sahiptir. Karşılaştırmalı çalışmanın amacı, her iki meydanın mekansal ve mimari özelliklerini barındırdıkları toplumsal yaşam biçimleri ile ilişkilendirmemizi sağlacak bir analiz metodolojisine geliştirerek iki kentsel yeri çözümlemek ve değerlendirmektir. Anahtar kelimeler: kentsel yer, kentsellik, mekansal kalite, kentsel deneyim, aktivite. vı