Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A comparative narratological analysis of the representation of women in Homer's the Odyssey and Joseph Conrad's Heart of Darkness

Homeros'un Odysseia ve Joseph Conrad'ın Heart of Darkness adlı eserlerinde kadın temsilinin karşılaştırmalı anlatıbilimsel analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347281 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As Joseph Conrad's Heart of Darkness includes a lot of details about western colonialism in Africa, it is usually studied from a postcolonial perspective. In addition to showing the colonial activities and their effects, the novel also lays bare women's marginalization in the western society. This thesis is a comparative narratological analysis of the representation of women in both Homer's The Odyssey and Joseph Conrad's Heart of Darkness. There are many similarities between these two works in terms of "story," "text," and "narration". In both of these texts, men are the protagonists but women are on the periphery of these men's stories. In addition to this, while male protagonists go through different adventures, female characters stay still and they are located in their houses. The narrators also give limited information about female characters. However, unlike Homer, Conrad creates some ironic situations to criticize such hierarchical portrayals of women. He makes use of Homer's ancient epic both in the construction of his plot and characterization to show the ongoing marginalization of women in patriarchal western societies. Keywords: The Odyssey, Heart of Darkness, Women, Patriarchy, Narratology

Summary:

Joseph Conrad'ın Heart of Darkness eseri Afrika'daki batı sömürgeciliği ile ilgili birçok detay içermesi dolayısıyla sıklıkla postkolonyal bir perspektiften incelenir. Roman, sömürge faaliyetlerini ve etkilerini göstermenin yanısıra, batı toplumunda kadının ötekileştirmesini de gözler önüne serer. Bu tez Homeros'un Odysseia ve Joseph Conrad'ın Heart of Darkness adlı eserlerinde yer alan kadın temsilinin karşılaştırmalı anlatıbilimsel bir analizidir. Bu iki eser arasında "hikaye", "metin" ve "anlatım" öğeleri açısından birçok benzerlik vardır. Her iki eserde de erkekler ana karakter iken kadınlar bu erkeklerin hikayelerinin dışında kalır. Buna ek olarak, ana karakter olan erkekler farklı maceralar yaşarken, kadın karakterler hiçbir macera yaşamaz ve evlerinin sınırları içerisinde temsil edilirler. Ayrıca anlatıcılar da kadın karakterler hakkında sınırlı miktarda bilgi verirler. Fakat, Homeros'un aksine, Conrad kadınların bu şekilde hiyerarşik temsilini eleştirmek adına bazı ironik durumlar ortaya koyar. Conrad, hem hikaye hem de karakter oluşumunda, Homeros'un antik epiğinden ataerkil batı toplumlarında kadınların süregelen ötekileştirilmesini göstermek için faydalanır. Anahtar Kelimeler: The Odyssey, Heart of Darkness, Kadın, Ataerkillik, Anlatıbilim