Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A comparative study between Sayyid Qutb's and Fazlur Ahman's political thought: The relationship between İslam and state

Seyyid Kutub ve Fazlur Rahman'ın siyasal düşünceleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: İslam-devlet ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465596 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis focuses on a comparative study of Sayyid Qutb's and Fazlur Rahman's political ideas, particularly related to the relationship between Islam and state. The thesis is based on an analysis of the relationship between Qutb's and Rahman's methodology in commenting the Quran and their political ideas. Hence, a discussion concerning Qutb's Rahman and methodology such as Qutb's idea of the unique Quranic generation, three steps of Qutb's Quranic approaches, the concept of jahiliyya and Rahman's idea of the nature of revelation and his double movement theory are discussed extensively. In the context of the connection between Islam and state, there are three paradigms that can explain this relation; integrated paradigm, symbiotic and secular paradigm. The integrated paradigm considers Islam as a holistic and comprehensive religion covering all dimensions of human life including politics. The symbiotic paradigm assumes that Islam and state have should be in a reciprocal relationship. The secular paradigm rejects the first and the second paradigm and demands that state must be totally separated from Islam. The thesis explains Qutb's and Rahman's political views such as their idea of state, democracy, shura, God's Sovereignty, people's sovereignty and sharia, in order to know whether they tend to see the relation between Islam and state in this perspective, and states that Rahman's political thought is an example of the integrated paradigm, while Rahman's political thought is an example of the symbiotic paradigm. Keywords: Islamic political thought, Islamic law, Sayyid Qutb, Fazlur Rahman, state.

Summary:

Bu tezde Seyyid Kutub ve Fazlur Rahman'ın siyasal düşüncelerinin özellikle İslam ve devlet ilişkileri konusuna yaklaşımları açısından karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmaktadır.Tez Kutub ve Rahman'ın Kuran tefsir usulleri (metodolojileri) ve siyasal düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine kuruludur.Buradan hareketle Kutub'un "eşsiz Kuran nesli" ve "cahiliye" kavramları ve Rahman'ın vahyin tabiatına ilişkin görüşleri ve "iki hareket teorisi" ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.İslam ve devlet ilişkisi konusunu açıklayabilecek olan üç paradigmadan söz edilebilir; bunlar "entegre paradigma", "simbiyotik paradigma" ve "seküler paradigma"dır.Entegre paradigma, İslam'ı politika da dahil olmak üzere insan hayatının tüm yönlerini düzenleyen bütünsel ve kapsayıcı bir din olarak ele alır.Simbiotik paradigma İslam ve devletin karşılıklı bir ilişkisi olması gerektiğini belirtir.Seküler paradigma devletin İslam'dan bütünüyle ayrı olması gerektiğini belirtir.Tezde Kutub'un ve Rahman'ın devlet, demokrasi, şura, Allah'ın egemenliği, halk egemenliği ve şeriat gibi konulardaki siyasal görüşleri bu perspektiften incelenmiştir.Kutub'un siyasal düşüncesi entegre paradigmanın, Rahman'ın siyasal düşüncesi ise simbiyotik paradigmanın bir örneği olarak değerlendirilecektir. Anahtar kelimeler: İslam siyasal düşüncesi, İslam hukuku, Seyyid Kutub, Fazlur Rahman, devlet.