Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

A comparative study between the European Union countries' and Turkey's education systems regarding the integration of information and communication technologies

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sistemlerine bütünleştirilmesi açısından karşılaştırılmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143573 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES' AND TURKEY'S EDUCATION SYSTEMS REGARDING THE INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Göktaş, Yüksel M S , Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst Prof Dr Zahide Yıldırım January 2003, 126 pages The dawn of the information age brought drastic changes in all of the society's systems, including education In this context, ICT has a critical role as enhancing the dissemination of information among all countries Nowadays, the EU countries are now attaching a very high priority to ICT in their national education policies, and seeking to adjust the way their education systems are organized There is also a need in Turkey to reveal the educational policies related to ICT and to build up a road map pertaining to these policies in process of joining the European Union inThe main purpose of this study is to reveal the differences and similarities between the EU countries' and Turkey's educational system in terms of integration of ICT into national education policies, curricula and teacher education programs Another purpose is to emphasize main issues of ICT policy and its implementation in terms of education in the European Union countries and Turkey This research was developed as a comparative study ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'NİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM SİSTEMLERİNE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Göktaş, Yüksel Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Zahide Yıldırım Ocak 2003, 126 sayfa Bilgi çağının başlangıcıyla toplumun tüm sistemlerinde, eğitim sistemi de dahil olmak üzere, önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojileri bütün ülkelere bilginin yayılmasında etkili bir role sahip olmuştur Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulusal eğitim politikalarına bütünleştirilmesine öncelik tanımakta ve bu yolla eğitim sistemlerini düzenlemektedirler Türkiye'nin de bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik eğitim politikalarının belirlenmesine ve Avrupa Birliği 'ne giriş sürecinde bu konuda bir yol haritası çıkarılmasına ihtiyacı vardır Bu çalışmanın temel amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulusal eğitim politikalarına, müfredata ve öğretmen yetiştirme programlarına bütünleştirilmesi açısından Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.