Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A comparative study of discontent with modernity and modernization in the novels of A. L. Huxley and A. H. Tanpınar

A. L. Huxley ve A. H. Tanpınar'ın romanlarında moderni̇te ve modernleşme memnuni̇yetsi̇zli̇ği̇ üzeri̇ne karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 381653 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this dissertation is to explore Ahmet Hamdi Tanpınar's philosophical and fictional engagement with Aldous Leonard Huxley in relation to the issues of modernity and modernization. Being attentive to the cultural specificities informing the work of each writer, this project has set out to find to what extent Tanpınar adopts, revises and/or contests Huxley's attitude towards modernity and modernization in his novels. This dissertation argues that Huxley and Tanpınar make a criticism of the understanding of the modern which is based on the liberal narrative of modernity by writing satirical novels of ideas. Some theoretical concepts developed later by the Frankfurt School thinkers like Adorno, Horkheimer and Marcuse will be used as a theoretical framework to explore better Huxley's problematization of modernity. The ideas of Henri Bergson, Walter Benjamin, Sufism and Multiple Modernities will also be used as a theoretical framework to discuss Tanpınar's approach to modernity. This study aims to contribute not only to the scholarship on Tanpınar's fiction but also to the critical studies on Huxley, whose works of fiction have rarely been examined from an international perspective. With this end in view A. L. Huxley's Point Counter Point (1928) and Brave New World (1932) and A. H. Tanpınar's A Mind at Peace (1949) and The Time Regulation Institute (1961) will be studied in a comparative manner.

Summary:

Bu tezin amacı modernite ve modernleşme konularına ilişkin olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Aldous Leonard Huxley ile olan felsefi ve kurgusal diyaloğunu incelemektir. Yazarların metinlerindeki kültürel farklılıkları göz önünde bulunduran bu çalışma, Huxley'nin romanlarında modernite ve modernleşme konularına ilişkin tavrını, Tanpınar'ın kendi romanlarında ne ölçüde benimsediğini, gözden geçirdiğini ve/veya bu tavırla ne kadar çatıştığını bulmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu tez Huxley ve Tanpınar'ın satirik fikir romanları yazarak, liberal modernite söylemine dayanan modern anlayışını eleştirdiklerini iddia etmektedir. Adorno, Horkheimer ve Marcuse gibi Frankfurt Okulu teorisyenleri tarafından sonradan geliştirilen bazı kuramlar, bu çalışma tarafından Huxley'nin modernite sorunsallaştırmasının daha iyi incelenmesi amacıyla kuramsal çerçeve olarak kullanılacaktır. Yine, Henri Bergson, Walter Benjamin, Tasavvuf ve Çoklu Moderniteler tarafından geliştirilen fikirler, Tanpınar'ın modernite yaklaşımını tartışmak için teorik çerçeve olarak kullanılacaktır. Ayrıca bu çalışma hem Tanpınar'ın edebi metinleri üzerine yazılmış olan eleştirel literatüre hem de edebi metinleri nadiren uluslararası bir perspektiften değerlendirilen Huxley araştırmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, A.L. Huxley'nin Point Counter Point (1928) ile Brave New World (1932) ve A. H. Tanpınar'ın Huzur (1949) ile Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961) adlı romanları mukayeseli bir şekilde çalışılacaktır.