Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative study of evolutionary network design

Evrimsel ağ tasarımı probleminin karşılaştırmalı çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143118 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In network design, a communication network is optimized for a given set of parameters like cost, reliability and delay. This study analyzes network design problem using Genetic Algorithms in detail and makes comparison of different approaches and representations. Encoding of a problem is one of the most crucial design choices in Genetic Algorithms. For network design problem, this study compares adjacency matrix representation with list of edges representation. Also, another problem is defining a fair fitness function that will not favor one optimization parameter to the other. Multi-objective optimization is a recommended solution for such problems. This study describes and compares some of those approaches for different combinations in network design problem.Keywords: genetic algorithms, multiobjective optimization, network design, network repre sentations, adjacency representation, edge representation

Summary:

Bir ağ tasannu probleminde iletişim ağı, fiyat, sağlamlık ve gecikme gibi verilen parame trelere göre optimize edilir. Bu çalışma, ağ tasarımı problemini Genetik Algoritmalar kulla narak detaylı bir şekilde inceler ve farklı yaklaşımları ve gösterimleri karşılaştırır. Bir problemin gösterimi, Genetik Algoritmalar için en önemli tasarım seçeneklerinden biridir. Bu çalışma, ağ tasannu problemi için, bitişiklik matrisi gösterimini bağlantı listesi gösterimi ile karşılaştırmaktır. Aynca, diğer bir sorun, bir optimizasyon parametresini bir diğerine göre kayırmayacak adil bir değer fonksiyonu tanımlamaktır. Çok amaçlı optimiza syon, bu problemler için önerilen bir çözümdür. Bu çalışma, ağ tasarım probleminde, farklı kombinasyonlar için, bu yaklaşımlardan bazılarını tarif eder ve karşılaştırır. Anahtar Kelimeler: genetik algoritmalar, çok amaçlı optimizasyon, ağ tasarımı, ağ gösterimi, bitişiklik matrisi gösterimi, bağlantı gösterimi