Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative study on direct analysis method and effective length method in one-story semi-rigid frames

Direkt analiz metodu ile efektif uzunluk metodunun tek katlı yarı rijit bağlantılı çerçevelerde karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313670 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

For steel structures, stability is a very important concept since many steel structures are governed by stability limit states. Therefore, stability of a structure should be assessed carefully considering all parameters that affect the stability of the structure. The most important of these parameters can be listed as geometric imperfections, member inelasticity and connection rigidity. Geometric imperfections and member inelasticity are taken into account with the stability method used in the design. At this point, the stability methods gain importance. The Direct Analysis Method, the default stability method in 2010 AISC Specification, is a new, more transparent and more straightforward method, which captures the real structure behavior better than Effective Length Method. In this thesis, a study has been conducted on the semi-rigid steel frames to compare Direct Analysis Method and Effective Length Method and to investigate the effect of flexible connections to stability. Four frames are designed for different connection rigidities with stability methods existing in the 2010 AISC Specification: Direct Analysis Method and Effective Length Method. At the end, conclusions are drawn about the comparison of these two stability methods and the effect of semi-rigid connections to stability.

Summary:

Çelik yapılar için stabilite kavramı çok önemlidir çünkü çoğu çelik yapı stabilite limit durumlarına göre tasarlanmaktadır. Bundan dolayı, bir yapının stabilitesi onu etkileyebilecek bütün parametreler göz önünde bulundurularak itinayla değerlendirilmelidir. Geometrik kusurlar, elemanların inelastisitesi ve bağlantı rijitliği bu parametrelerin en önemlileridirler. Geometrik kusurlar ve eleman inelastisiteleri tasarım esnasında kullanılan stabilite metodu ile değerlendirilirler. Bu noktada stabilite metotları önem kazanmaktadır. 2010 AISC şartnamesinde geçerli stabilite metodu olan Direkt Analiz Metodu yeni, daha şeffaf ve daha dolambaçsız bir metot olup Efektif Uzunluk Metodu'na göre gerçek yapı davranışını daha iyi yansıtmaktadır. Bu tezde, Direk Analiz Metodu ile Efektif Uzunluk Metodunu karşılaştırmak ve esnek bağlantıların stabiliteye etkisini incelemek için yarı rijit çelik çerçeveler üzerine bir çalışma yapılmıştır. 2010 AISC şartnamesinde mevcut olan stabilite metotları (Direkt Analiz ve Efektif Uzunluk Metotları) kullanılarak değişik bağlantı rijitlikleri ile dört tane çelik çerçeve tasarlanacaktır. En sonda, bu iki metodun kıyaslanması ve yarı rijit bağlantıların stabiliteye etkisi üzerine sonuçlar çıkartılacaktır.