Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü

A comparative study on job satisfaction in large and small size enterprises

Büyük ve küçük işletmelerde iş doyumu üzerine karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147658 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to find out the job satisfaction level in large and small enterprises by founding on Locke's model and to compare job satisfaction levels. Although, Locke's job satisfaction model includes many dimensions, it is lack of some variables, which are very important for sociology. In order to fill this gap, demographical information and status in the work place have ben added within variables. Consequently, job satisfaction levels of workers who work in large and small size enterprises in different status (white collar, blue collar) and who comes from different demographical structures have been determined; additionally, their expectations from work and their point of views about the work have been tried to understand. In order to reach these findings, a field research, which took approximately 10 months, has been conducted in a large and a small enterprise. Field research has been conducted by applying questionnaire for 64 questions to 85 people. However, some of important information about the work place has been found as consequence of depth interviews done with respondents. While social rights in large enterprises and image of the enterprise IVeffect the job satisfaction positively, in small enterprises social environment and behavior to the workers are important. To get homogeneous answers are easy in large enterprises; because, changes like promotion, increase of salaries are done within a system and formal; which is permanent is not people bin the works. However, answers and results are heterogeneous in small enterprises because works are done within informal relations by attaching to people. Whatever the size of the enterprise, as qualifications of the work and educational level increase, as expectations increase and to get satisfaction from the work becomes difficult. On the other hand, most difficult part of conducting this research in Turkey is that workers pay attention to the workplaces where they can get their total salary at right time and where they feel secure, instead of job satisfaction and most of time they think that get satisfaction from work is luxury. Field research was not only of help to this research, but also provide workers who participated to the research to think about their job satisfactions. Keywords: Job satisfaction, Locke's job satisfaction model, large and small size enterprise, white and blue-collar workers

Summary:

Bu tez büyük ve küçük işletmelerdeki iş doyumu seviyesini Locke'un modelini esas alarak ortaya çıkarmayı ve iş doyumu seviyelerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Locke'un iş doyumu modeli pek çok boyutu kapsamasına rağmen sosyolojik açıdan büyük önem taşıyan kimi değişkenlerden yoksundur. Bu açığı kapatmak için demografik bilgiler ve iş yerindeki statüler de değişkenler arasına ilave edilmiştir. Dolayısıyla, büyük ve küçük İşletmelerde farklı konumlarda (beyaz yaka, mavi yaka) çalışan ve farklı demografik yapılardan gelen çalışanların iş doyumu seviyeleri tespit edilmiş, buna ilaveten işten beklentileri ve işe bakış açıları anlaşılmaya çalışılmıştır. Tüm bu bulgulara ulaşabilmek için bir büyük ve bir küçük işletmede yaklaşık 10 ay süren bir saha araştırması yapılmıştır. Saha araştırması 64 sorudan oluşan anketin 85 kişiye uygulanmasıyla yapılmıştır. Ancak iş yerine dair önemli bilgilerin bir kısmı da onlarla yapılan derin görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Büyük işletmelerdeki sosyal haklar ve şirket imajı iş doyumunu olumlu olarak etkilerken küçük işletmelerde sosyal ortam ve çalışanlara nasıl davranıldığı önem taşımaklardır. Büyük işletmelerde homojen cevaplar almak kolaydır; çünkü terli, zam gibi Vİdeğişiklikler belirli bir sistem dahilinde resmi ilişkiler çerçevesinde yapılmaktadır; baki olan kişiler değil işlerdir. Oysa küçük işletmelerde işler gayri resmi ilişkilerle, kişiye bağlı yürütüldüğü için cevaplar ve sonuçlar da heterojendir. İşletmenin ölçeği ne olursa olsun, yapılan işin niteliği ve eğitim seviyesi yükseldikçe beklentiler artmakta ve işten doyum almak zorlaşmaktadır. Ancak bu çalışmayı Türkiye'de yapmanın en zor tarafı çalışanların iş doyumundan çok maaşlarını tam ve zamanında alabilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri iş yerlerinde bulunmaya önem vermeleri ve işten doyum almayı çoğu zaman lüks olarak görmeleridir. Saha çalışmasının sadece bu araştırmaya faydası dokunmamış, ayrıca araştırmaya katılan çalışanların da iş doyumları üzerine düşünmelerini sağlamıştır. Anahtar Kelimeler: İş 1 >oyumu, Locke'un İş Doyumu Modeli, Büyük ve Küçük Ölçekli İşletmeler, beyaz ve maki yaka işçiler vıı