Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

A comparative study on the yacht building industry: The role of design strategy and management in the development of the yacht building industry in the world and Turkey

Yat inşa endüstrisi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma:Dünya'da ve Türkiye'de tasarım stratejisi ve yönetimininyat inşa endüstrisinin gelişimindeki rolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363695 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study focuses on revealing and identifying the mechanism behind the Yacht Building Industry in Turkey and the World from the multi-dimensional interdisciplinary framework. Therefore, it is aimed to resolve the role of design strategy and design management in the sectorial development through conducting an empirical research on the distinctive characteristics in the Yacht Building industry. Consequently, the hypothesis "design strategy and design management have effective roles in the sectorial development of yacht building industry", is tested by multi-criteria analysis (AHP) through the qualitative-quantitative mixed research method regarding the data obtained both from theories (by literature review and method-based rules and principles) and from practice (by the face-to-face interview with 14 local professionals and the vod-casted interviews with 30 global professionals). The multi-criteria set is designed through a parametric framework in the tripartite structure in order to resolve the general, special and the competitive character of the multi-dimensional models: (1) 'competitive design approach' at macro-level, (2) 'market framework' at meso-level, and (3) 'industrial practice' at micro level. The role of design strategy and management in the yacht building industry is explained on the basis of the value-based design function by modelling the hidden structure of the practice-based competitive design approaches. Therefore, models are categorised as global and local approaches by resolving their dynamic structures from a holistic perspective. In the yacht building industry: (1) the Global Approach, in which the relationship between 'market framework' and 'industrial practice' forms an 'operational mechanism for flexible dynamics of process-based control' that assigns a 'design-based leadership status', has a 'multi-dynamic integrated structure' for performing the "blue-ocean strategy" by 'operational style' in a systematic management model, whereas (2) the Local Approach, in which the relationship between 'market framework' and 'industrial practice' forms a 'tactical mechanism for flexible dynamics of product-based manufacturing' that assigns a 'market-based follower status', has a 'multi-dynamic disintegrated structure' for performing the "red-ocean strategy" by 'tactical style' in a strategic management model. The relationship between 'design strategy' (a basis of plan) and 'design management' (a basis of program) in the yacht building industry put emphasis on 'design thinking' which provides to a design approach for integrating 'strategic plan' and 'performance program' through a framework of 'strategic design management'. In the 21st century, the role of design in the sectorial development of yacht building industry provides sustainability on the competitive leadership in the global markets. Keywords: yacht building industry; sectorial development; design strategy – design management; mixed research method; multi-criteria analysis / analytic hierarchy process; value-based (characteristic) function in the models on the practice in the World and Turkey.

Summary:

Bu çalışma, çok-boyutlu disipinlerarası çerçeveden Dünya ve Türkiye'deki Yat İnşa Endüstrisinin arkasındaki mekanizmanın ortaya çıkarılması ve tanımlanması üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle, Yat İnşa Endüstrisinde ayırt edici karakteristik özellikleri üzerine ampirik bir araştırma yürüterek tasarım stratejisi ve yönetiminin sektörel gelişimindeki rolünün çözümlemesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, "tasarım stratejisi ve tasarım yönetimi Yat İnşa Endüstrisinin sektörel gelişiminde etkin rol oynar" hipotezi, kalitatif-kantitatif karma araştırma yöntemi doğrultusunda, hem kuram (literatür taraması ve yöntem-temelli kural ve prensipler) hem de uygulamadan (14 yerel üst düzey profesyonel ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve 30 küresel üst düzey profesyonel ile yapılmış ve yayınlamış video-görüşmelerden) elde edilen verilere dayanarak, çok–kriterli analiz (AHS) ile test edilmiştir. Çok-boyutlu modellerin genel, özel ve rekabetçi karakterini çözümlemek üzere, üç parçalı yapıya sahip parametrik bir çerçevenin tasarımı yoluyla çok-kriterli set oluşturulmuştur: (1) makro düzeyde 'rekabetçi tasarım yaklaşımı', (2) mezo düzeyde 'sektörel piyasa çerçevesi' ve (3) mikro düzeyde 'endüstriyel uygulamalar'. Yat İnşa Endüstrisinde tasarım stratejisi ve yönetiminin rolü; değer-temelli tasarım işlevi ekseninde, uygulama-temelli rekabetçi tasarım yaklaşımlarının gizli yapısını modellenerek açıklanmaktadır. Bu nedenle, bütüncül bir bakış açısından dinamik yapıları çözümlenen modeller, küresel ve yerel yaklaşımlar olarak kategorize edilmektedir. Yat İnşa Endüstrisinde: (1) 'sektörel piyasa çerçevesi' ve 'endüstriyel uygulama' arasındaki ilişki nedeniyle 'süreç-temelli kontrol ile ilgili esnek dinamikler üzerine operasyonel bir mekanizma' oluşturan model, Küresel Yaklaşıma 'tasarım-temelli liderlik statüsü' atamaktadır. Sistematik yönetim modelini 'operasyonel yöntem' ile uygulamaya koyan "mavi-okyanus stratejisi"ni yürüten Küresel Yaklaşım modeli, 'dinamik ve bütünleşik çok-boyutlu bir yapı'ya sahiptir. (2) 'sektörel piyasa çerçevesi' ve 'endüstriyel uygulama' arasındaki ilişki nedeniyle 'ürün-temelli üretim ile ilgili esnek dinamikler üzerine taktik bir mekanizma' oluşturan model, Yerel Yaklaşıma 'piyasa-temelli takipçi statüsü' atamaktadır. Stratejik yönetim modelini 'operasyonel yöntem' ile uygulamaya koyan "kırmızı-okyanus stratejisi"ni yürüten Yerel Yaklaşım modeli, 'dinamik ve ayrışık çok-boyutlu bir yapı'ya sahiptir. Yat inşa sanayisinde 'tasarım stratejisi' (bir planın temeli) ile 'tasarım yönetimi' (bir programın temeli) arasındaki ilişki; 'stratejik plan' ile 'performans programı' birleştirerek, 'stratejik tasarım yönetimi' çerçevesinde bütünleştiren bir 'tasarım yaklaşımı' oluşturulmasını sağlayan 'tasarım düşüncesi' üzerine vurgu koymaktadır. 21.yüzyıda, yat inşa sanayisinin sektörel gelişiminde tasarımın rolü, rekabetçi liderlik konusunda sürdürülebilirlik sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: yat inşa endüstrisi; sektörel gelişim; tasarım stratejisi – tasarım yönetimi; karma araştırma yöntemi; çok-kriterli analiz / analitik hiyerarşi süreci yöntemi; Dünya ve Türkiye yat inşa pratiği üzerine modellerde değer-temelli (karakteristik) işlev.