Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

A comparision of drama-based learning and cooperative learning with respect to seventh grade students' achievement, attitudes and thinking levels in geometry

Drama temelli öğrenme ile işbirlikli öğrenmenin yedinci sınıf öğrencilerinin geometri başarıları, geometriye yönelik tutumları ve van hıele geometrik düşünme düzeylerine göre karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218041 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to determine the effects of drama based learning on seventh grade students? achievement (angles and polygons, circle and cylinder), attitudes and thinking levels in geometry compared to the cooperative learning. The study was conducted on four seventh grade classes from two public elementary schools in the same district in the 2006-2007 academic year, lasting seven and a half week (30 lesson hours).The data were collected through angles and polygons (APA); and circle and cylinder achievement (CCA) tests, the van Hiele geometric thinking level test (POSTVHL), geometry attitude scale (PRE-POSTGAS).The quantitative analyses were carried out by using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). The results showed that drama based learning had a significant effect on students? angles and polygons achievement, circle and cylinder achievement, van Hiele geometric thinking level compared to the cooperative learning. However, attitude findings regarding the attitudes revealed that there is not a significant difference according to the geometry attitudes of drama group and cooperative group after treatment.Both the two instructional methods supported active participation, created cooperative working environment, included daily life examples and gave the chance to classroom communication. On the other hand, drama group students? significantly better performance was attributable to the make belief plays and improvisations of daily life examples included in drama activities.

Summary:

Bu çalışma drama temelli öğrenmenin, işbirlikli öğrenme ile karşılaştırıldığında yedinci sınıf öğrencilerinin geometri başarılarına (açılar ve çokgenler; daire ve silindir), van Hiele geometrik düşünme düzeylerine, geometriye yönelik tutumlarına etkisini araştırmayı amaçlamıştır.Çalışma iki devlet okulundan seçilen 4 yedinci sınıf üzerinde(her okuldan 2 sınıf) 2006-2007 öğretim yılında gerçekleştirilmiş ve yedi buçuk hafta (30 ders saati) sürmüştür.Veri toplamak amacıyla, açılar ve çokgenler (APA); ve çember ve silindir başarı testleri (CCA), van Hiele geometrik düşünme düzeyi testi (POSTVHL) ve geometriye yönelik tutum ölçeği (PRE-POSTGAS) kullanılmıştır.Elde edilen niceliksel veriler, yapılan Çok Değişkenli Anova (MANOVA) ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre gruplar arasında açılar ve çokgenler; çember ve daire başarı testleri, van Hiele geometrik düşünme düzeyleri testinden alınan puanlara göre drama grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Yapılan analizlerde drama ve işbirliği gruplarının geometriye yönelik tutumlarında anlamlı bir değişiklik gözlenememiştir.İki öğretim yönteminin de aktif katılımı gerektirdiği, işbirlikli çalışma ortamı yarattığı, günlük yaşam örnekleri içerdiği ve sınıf içi iletişim şansı yarattığı belirtilmiştir. Buna karşılık drama grubundaki öğrencilerin başarısındaki anlamlı fark drama aktivitelerinin günlük yaşantıya yönelik canlandırmalar ve rol oynama durumları içermesiyle açıklanabilir.