Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A comparison of professional qualities of two groups of prospective English teachers

İki grup İngilizce öğretmeni adayının mesleki niteliklerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147849 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study is two-fold. The primary concern is to specify to what degree the senior students of the Department of English Language Teaching (ELT) at Abant İzzet Baysal University and those, authorized with a teaching certificate, of the Department of English Language and Literature (ELL) at Erciyes University feel knowledgeable and competent in meeting the international standards that an English Language teacher should have. The secondary concern is to identify to what degree the methodology courses offered by the ELT and Certificate Programs seem adequate to provide the students with those standards in terms of general aims, the contents and the number of methodology courses. In this study, various methods of gathering data were utilized: A two-part questionnaire (i.e., knowledge and performance) were given to the senior students of the two departments, and interviews were conducted with the instructors who teach methodology courses in these programs. The findings related to the first concern of the study revealed that the senior students of the ELT Department felt better prepared than those of the ELL Department in achieving the desired standards. In the "Language and Awareness" domain of the ivknowledge and performance parts of the questionnaire, ELT students got the lowest mean scores. Among the five, only in this domain, did the students from the ELL department outrank the students from the ELT department. In other words, the ELL students felt more knowledgeable and competent in many aspects of language and culture than the ELT students. Yet, the t-test results indicated that the difference between the students' perceptions of their knowledge and competence in this domain of the two parts of the questionnaire is not statistically significant. In the other domains, "Learning, Teaching, Assessment, and Classroom Environment" of the knowledge and performance parts of the questionnaire, the ELT students seemed to be more satisfied with the input and practice when compared to the ELL students, but the t-test results of both groups indicated that the perceptions showed a statistically significant difference only in "Learning, Teaching, Assessment, and Classroom Environment" domains of the performance part of the questionnaire. The findings related to the second concern of the study indicated that the two programs (i.e., ELT and Certificate) seemed adequate, to a certain degree, in providing prospective English Language teachers with desired standards. However, based on the opinions of students and instructors, it could be concluded that those programs had some deficiencies in terms of the contents and the number of the methodology courses. In the light of the data collected and analyzed, some recommendations are made about the revealed deficiencies in the ELT and Certificate Programs in the last chapter to ensure that the prospective teachers are equipped with the best qualities and standards required to be a professionally qualified English teacher. Keywords: Teacher Training, ELT Programs, Certificate Programs, Methodology

Summary:

Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birincil amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 'nin İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4.smıf öğrencileri ile Erciyes Üniversitesi 'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğretmenlik sertifikası almakta olan, 4. sınıf öğrencilerinin, bir İngilizce öğretmeninin sahip olması gereken uluslararası standartları sağlamada ne derece bilgili ve yetkin olduklarını belirlemektir. İkincil amacı ise, İngilizce Öğretmenliği ve Sertifika programlarmm metot derslerinin sayı ve içerik olarak bu öğrencilerin belirlenen standartlara sahip olmalarında ne derece yeterli görüldüğünü belirlemektir. Bu çalışmada farklı veri toplama yöntemleri kullanılmıştır: iki bölümden oluşan bir anket, her iki bölümün son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır, ve bu programlarda yer alan metot derslerini veren hocalarla mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın birincil amacına bağlı bulgulara göre İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri istenen standartları sağlamada İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerine oranla kendilerini daha hazır hissetmektedirler. Anketin bilgi ve performans bölümlerinin "Dil ve Kültür" alanında, İngilizce Öğretmenliği öğrencileri en düşük viortalamaya sahiptir. Beş alan içerisinde, sadece bu alanda, edebiyat Öğrencileri öğretmenlik öğrencilerinde üstün gelmiştir. Diğer bir deyişle, İngilizce öğretmenliği öğrencileri edebiyat öğrencilerine kıyasla, çeşitli dil ve kültür konularında kendilerini daha bilgili ve yeterli hissetmektedirler. Fakat, t-test sonuçlan anketin iki bölümünde de yer alan bu alanda öğrencilerin bilgi ve yetkinlik algıları arasında istatistiksel olarak fark ortaya koymamıştır. Anketin bilgi ve performansa dayalı diğer alanlarında, İngilizce Öğretmenliği öğrencileri, İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerine oranla, "Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme ve Sınıf İklimi" alanlarındaki bilgi ve performanslarından daha memnun görünmektedir, fakat, iki grubun t-test sonuçları, öğrencilerin yetkinlik algılarının anketin performans bölümünün, sadece "Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme, ve Sınıf İklimi" alanlarında istatistiksel anlamda bir fark gösterdiğine işaret etmektedir. Çalışmanın ikincil amacına bağlı bulgular, bu iki programın (İngilizce Öğretmenliği ve Sertifika) aday İngilizce Öğretmenlerinin istenen standartlara sahip olmasında, belli derecede, yeterli olduğunu göstermektedir. Buna karşın, öğrencilerin ve hocaların görüşlerine dayanarak, bu programların metot derslerinin sayıları ve içerikleri bakımından bazı aksayan yönleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bulguların ışığı altında, aday öğretmenlerin, mesleki niteliklere sahip İngilizce Öğretmeni olmalarında şart koşulan niteliklere ve standartlara en üst düzeyde sahip olabilmeleri için, İngilizce Öğretmenliği ve Sertifika Programlarındaki aksaklıkların giderilmesi konusunda son bölümde bazı öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği Programı, Sertifika Programları, Metodoloji vıı