Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Comparison of selected weighting methods in eliciting multi-attribute decisions

Çok kriterli seçimlerde ağırlık belirleme yöntemlerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105093 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARISON OF SELECTED WEIGHTING METHODS IN ELICITING MULTI-ATTRIBUTE DECISIONS Kocamustafaoğulları, Erdem MBA, Department of Business Administration Supervisor: Prof Ahmet C ACAR December 2001, 92 pages Multi-attribute weighting methods are used for understanding the preferences of the subjects between alternatives A major criticism is that they yield different results when applied to the same problem In this study the properties of the methods are re-examined with a survey Each subject uses four main methods to assess attribute weights -one version of Analytic Hierarchy Process (AHP), Swing weighting, Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) and DIRECT point allocation To increase the reliability of the results, we use a decision task that is natural and personal ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ÇOK KRİTERLİ AĞIRLIK BELİRLEME YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN TEST EDİLMESİ Kocamustafaoğulları, Erdem MBA, İşletme Bölümü Danışman: Prof Ahmet C ACAR Aralık 2001, 92 Sayfa Çok kriterli ağırlık belirleme yöntemleri kişlerin alternatifler arasındaki önceliklerini belirlemek için kullandır Bu alandaki önemli bir eleştiri, farklı yöntemlerin aynı probleme uygulandıklarında farklı sonuçlar vermesidir Bu çalışmada yöntemlerin özellikleri bir anketle yeniden değerlendirilmektedir Ankete katılan her kişi dört farklı yöntem - Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Swing Ağırlık Belirleme Yöntemi, Basit Çok Kriter Değerlendirme Tekniği ve Direkt Puan Dağıtım Yöntemi- kullanarak kriterlerinin ağırlık değerlerini belirlemektedir Araştırmanın güvenilirliğini artırmak için ankette kullanılacak konunun mümkün olduğunca doğal ve kişisel olması amaçlanmıştır Çalışmamızda katılımcılar kendi alternatiflerini ve kriterlerini iş/kariyer seçimi konusu içinde kendileri belirlemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.