Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Eğitimi Bilim Dalı

A comparison of students' and teachers' perceptions on the use and instruction of vocabulary learning strategies

Kelime öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin öğrenci ve öğretmen algılarının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 372195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the present study was to unearth and compare student and teacher perceptions on the importance and application of the use and instruction of vocabulary learning strategies. The reason for incorporating both students' and teachers' perceptions into the scope of the research is to obtain a complete picture of the vocabulary learning and teaching process. In this descriptive study, 548 ninth grade students studying and 56 English language teachers working at ten different Anatolian high schools in Antalya constitute the research group. Student and teacher questionnaires and interview forms were used for data collection. Convergent mixed methods design was adopted as the research design. The quantitative data were gathered through the questionnaires administered to participant students and teachers, and the qualitative data were collected by means of the semi-structured interviews that were conducted with 20 students and 10 teachers selected among the participants. While quantitative data were subjected to statistical analysis during the process of data analysis, qualitative data were examined by means of descriptive analysis. The results of the analysis indicated that students and teachers are of the same opinion in terms of the considerable importance of the use and instruction of vocabulary learning strategies, and it was acknowledged that there is no statistically significant difference between the levels of importance attached to the use of vocabulary learning strategies by the students and the levels of importance attributed to the instruction of strategies by the teachers. However, regarding the application of vocabulary learning strategies and strategy instruction, it was identified that while teachers report actively teaching a wide variety of vocabulary learning strategies, students implement the strategies to a more limited extent for lexical development, and that teachers' application levels of the instruction of vocabulary learning strategies are significantly higher than students' application levels of vocabulary learning strategies with the exception of cognitive strategies. It was also found that the vocabulary learning strategies that are ascribed a higher level of importance are used by students and taught by teachers to a significantly larger extent. Based on these results, it is recommended to investigate and discern the reasons for the discrepancy between student and teacher perceptions regarding the implementation of vocabulary learning strategies and strategy instruction and to generate effective solutions for strategy instruction to better reflect on students' implementations. It is pointed out that more systematic studies of strategy training might be carried out by this way. Keywords: vocabulary learning strategies, student and teacher perceptions, strategy instruction, lexical development

Summary:

Bu araştırmanın amacı kelime öğrenme stratejilerinin kullanımının ve öğretiminin önemine ve uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen algılarını saptamak ve karşılaştırmaktır. Öğrenci ve öğretmen algılarının araştırma kapsamına birlikte alınmasının nedeni, kelime öğrenme ve öğretme sürecindeki durumun bütününe ulaşmaktır. Betimsel nitelikli araştırmanın çalışma grubunu Antalya'da 10 farklı Anadolu lisesinde öğrenimlerini sürdüren 548 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile bu okullarda görev yapan 56 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanması için öğrenci ve öğretmen anketleri ve görüşme formları kullanılmıştır. Birleşik karma yöntem deseninin kullanıldığı araştırmada katılımcı öğrencilere ve öğretmenlere uygulanan anketlerle nicel veri ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla katılımcılar arasından seçilen 20 öğrenciden ve 10 öğretmenden nitel veri toplanmıştır. Elde edilen nicel veriler istatistik programıyla çözümlenirken nitel verilerin betimsel çözümlemesi yapılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin kelime öğrenme stratejilerinin kullanımının ve öğretiminin önemi konusunda aynı düşüncede oldukları bulgulanmıştır. Öğrencilerin kelime öğrenme stratejilerinin kullanımına verdiği önem düzeyi ile öğretmenlerin bu stratejilerin öğretimine verdiği önem düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı kabul edilmiştir. Ancak kelime öğrenme stratejilerinin ve strateji öğretiminin uygulanmasına ilişkin öğretmenler birçok farklı stratejiyi etkin biçimde öğrettiklerini ifade etmelerine karşın öğrencilerin kelime dağarcıklarını geliştirmek için stratejileri daha sınırlı bir oranda uyguladıkları sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin strateji öğretimini uygulama düzeylerinin bilişsel stratejiler dışında öğrencilerin stratejileri uygulama düzeylerinden anlamlı ölçüde yüksek olduğu bulgulanmıştır. Bunun yanında yüksek düzeyde önem verilen stratejilerin öğrenciler tarafından daha fazla kullanıldığı ve öğretmenler tarafından daha fazla öğretildiği belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlara dayanarak araştırmada kelime öğrenme stratejileri ile bunların öğretimi uygulamalarına ilişkin öğrenci-öğretmen algıları arasındaki uyuşmazlığın nedenlerinin araştırılması ve strateji öğretiminin öğrencilerin uygulamalarına daha iyi yansıması için etkili çözüm yollarının bulunması önerilmiştir. Bu yolla daha sistemli strateji eğitimi çalışmalarının yapılabileceği belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: kelime öğrenme stratejileri, öğrenci ve öğretmen algıları, strateji öğretimi, kelime dağarcığının geliştirilmesi