Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

A comparison of telecommuting and workplace employees in terms of situational strength, personality, work attitudes and performance

Evde çalışanlarla iş yerinde çalışanların, durumsal güç, kişilik, iş tutumları ve performans açısından karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345484 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the present study is to examine the personality, work attitudes, and performance differences of employees working in different work arrangements, (home and office-based work contexts). The variables used were situational strength (clarity, consistency, and constraints), and personality (conscientiousness and extraversion). Job satisfaction, organizational commitment, and turnover intentions, and job performance were the work outcome variables. 359 employees working at offices, and 261 employees working at least one day a week at home in public and private organizations in Turkey participated in a web-based survey. The results showed that home-based group had lower level of constraints, higher levels of clarity and consistency than office-based group. There was no difference between the telecommuting intensity groups in terms of personality. The levels of job satisfaction, organizational commitment, performance were higher and turnover intentions was lower for the home-based group. It was found that high levels of personality were associated with high levels of job satisfaction, organizational commitment, and performance and lower levels of turnover intentions. Work context did not moderate the relationship between conscientiousness and organizational commitment in the expected direction; that is, the relationship between conscientiousness and organizational commitment was stronger for the office-based context whereas extraversion and overall job satisfaction and turnover intentions were stronger for the home-based context. For job satisfaction and performance, there was no interaction effect of personality and work context. The findings are discussed together with the strengths and limitations. Practical implications for managers and some suggestions for future research are presented. Keywords: Telecommuting, Situational Strength, Personality, Work Attitudes, Performance

Summary:

Bu çalışmanın amacı farklı iş düzenlemelerinde (ev-odaklı ve ofis-odaklı iş ortamı) çalışanların kişilik, iş tutumları, ve performans farklılıklarının incelenmesidir. Kullanılan değişkenler durumsal güç (açıklık, tutarlılık, ve kısıtlılık), ve kişiliktir (özdisiplin sahibi olma ve dışa dönüklük). İş doyumu, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve iş performansı iş sonuçları değişkenleridir. Oluşturulan hipotezleri test etmek için Türkiye?deki çeşitli kamu kuruluşlarından ve özel şirketlerden, ofiste çalışan 359 kişi ve haftada en az bir gün evde çalışan 261 kişi hazırlanan çevrimiçi ankete katılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ev-odaklı çalışma grubunda ofis odaklı çalışma grubuna göre kısıtlılık daha az (daha fazla otoriteye sahip olduklarını hissediyorlar), açıklık ve tutarlılık daha yüksek çıkmıştır. Evden çalışma yoğunluğuna göre oluşturulan gruplar arasında kişilik özellikleri açısından fark bulunmamıştır. Ev-odaklı çalışma grubunda iş doyumu, örgütsel bağlılık, performans daha yüksektir ve işten ayrılma niyetleri daha azdır. Özdisiplinli olma ve dışa dönüklük arttıkça, beklendiği gibi iş doyumu, örgütsel bağlılık ve performansın arttığı, işten ayrılma niyetinin ise azaldığı görülmüştür. İş ortamları ile özdisiplinli olmanın örgütsel bağlılık üzerindeki düzenleyici (moderasyon) etkisi beklenen yönde bulunamamıştır. Yapılan analizlere göre, özdisiplinli olma ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ofis-odaklı iş ortamları için daha güçlüdür, ancak dışa dönüklük ile genel iş doyumu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki ev-odaklı iş ortamları için daha güçlüdür. İş doyumu ve iş performansı için kişilik ve iş ortamlarının herhangi bir etkileşimi bulunamamıştır. Bulgular çalışmanın güçlü ve zayıf yanlarıyla birlikte tartışılmıştır. Yöneticiler için pratik uygulamalar ve gelecek çalışmalar için bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Evden Çalışma, Durumsal Güç, Kişilik, İş Tutumları, Performan