Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparison of two-dimensional and three-dimensional finite element analysis for settlement behavior of piled raft foundations

Kazıklı radye temellerin oturma davranışlarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu sonlu elemanlar analizleri ile karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238253 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the settlement behavior of the piled raft foundations resting on overconsolidated clays under uniform loading, is investigated for different pile configurations and load levels. A total of 100 plane ? strain and three ? dimensional finite element analyses are carried out and the results of these analyses are compared both with each other and with the results presented by Reul & Randolph (2004). The material parameters used in the analysis are selected mainly referring to the previous studies cited above on the same subject and slight modifications are made for convenience in the analysis. The analysis method and the applied pile configurations and load levels are directly taken from the reference study, excluding the soil model employed. A drained Mohr ? Coulomb failure criteria is employed in the analysis of this study in modeling the soil instead of an elastoplastic model which was used in the analysis of the reference study. The results are evaluated for the average and differential settlements of the foundations and it is seen that; although the average and differential settlements calculated in this study are not always very close to the values calculated in the reference study, the calculated settlement reduction factors due to piles (especially for the average settlements) compared well with the findings of the reference study for all pile configurations and load levels considered. Based on this, a new approach is suggested to estimate the average settlements of the piled raft foundations. Moreover, correction factors are recommended in order to estimate the average settlements of the piled rafts by directly using the programs employed throughout the thesis.

Summary:

Bu çalışmada, aşırı konsolide killer üzerinde inşa edilmiş kazıklı radye temellerin düzgün yayılı yük altında ki oturma davranışları, farklı kazık yerleşim planları ve yük seviyeleri için incelenmiştir. 2 boyutlu ve 3 boyutlu analizlerden oluşmak üzere, toplamda 100 adet sonlu elemanlar analizi yapılmış ve sonuçları hem birbirleriyle hem de Reul ve Randolph tarafından 2004 yılında yapılmış bir çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Analizlerde kullanılan malzeme parametreleri esas olarak, aynı konu üzerinde daha önce yapılmış çalışmalardan alınmış ve üzerinde analiz tipine uygunluk için gereken değişiklikler yapılmıştır. Kullanılan analiz metodu (zemin malzeme modeli hariç), kazık yerleşim planları ve yük seviyeleri bu tezin karşılaştırmalı analizlerine konu olan daha önce ki bir çalışmadan aynen alınmıştır. Zemini oluşturan kil tabakaların davranışlarının modellenmesinde referans çalışmada kullanılan elastoplastik yenilme kriteri yerine, drenajlı Mohr ? Coulomb yenilme kriteri kullanılmıştır. Sonuçlar; temellerin ortalama ve farklı oturmaları için incelenmiş ve her ne kadar bulunan sonuçlar referans çalışmada ki sonuçlarla çokta uyumlu olmasa da, bu çalışmada hesaplanan ve kazıksız radye temellere kazık eklenmesi ile oturmalarda meydana gelen (özellikle ortalama oturmalarda) oransal azalmanın, bu çalışmada gözönünde bulundurulan tüm kazık yerleşimleri ve yük seviyeleri için, referans çalışmada verilen değerlere çok yakın olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle, kazıklı radye temellerin ortalama oturmalarının hesaplanmasında kullanılabilecek yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve tez kapsamında sunulmuştur. Ayrıca, kullanılan programlar ile kazıklı radye temellerin oturmalarının tahmin edilebilmesi için düzeltme katsayıları yine tez kapsamında önerilmiştir.