Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A comparitive case study on school effectiveness characteristics two private high schools in Ankara

Ankara'daki iki özel lisenin etkili okul özellikleri üzerine karşılaştırmalı bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131272 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed at exploring the school effectiveness characteristics of two high schools, one with high (School A) and one with low (School B) levels of placement ratio in ÖSS for their graduates, to observe their characteristics as perceived by their stakeholders (students, teachers, parents, school administrative staff and managers). In this study, a comparative pre-structured case study method was employed. The study was conducted in two private high schools in the province of Ankara, Turkey. The participants were 10 students, 10 teachers, 10 parents, 2 non-academic staff and 3 administrators from School A, and 10 students, 10 teachers, 7 parents, 3 non- academic staff and 2 administrators from School B. A framework drawn by the researcher as a result of review of relevant literature was used to conceptualize the study and to guide the interview schedules to collect data. According to this framework, six general areas in effective school literature were explored. These areas were academic emphasis, organization and administration, school climate, home-school relations, teaching staff, and physical and financial resources. IVThe data collected through semi-structured interviews were analyzed using content analysis technique. The findings revealed that two case schools had major differences almost in all areas explored. The only major similarity between two schools was in the leadership and leader qualities under organization and administration area. The effective school characteristics of the school with high levels of placement ratio in ÖSS, in all six areas explored were added to the conceptual framework drawn at the beginning of the study. Keywords: School Effectiveness, Effective School Characteristics, Academic Emphasis, Organization, Administration, School Climate, Home-School Relations, Teaching Staff, Physical and Financial Resources, Comparative Case Study

Summary:

Bu çalışmanın amacı biri ÖSS 'de yüksek (Okul A) biri düşük (Okul B) öğrenci yerleştirme oranına sahip iki lisenin, etkili okul özelliklerini birincil kurumsal paydaşları (öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul çalışanları ve yöneticiler) tarafından algılandığı biçimi ile araştırmaktır. Bu çalışmada karşılaştırmalı önceden yapılandırılmış durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Ankara ilindeki iki özel lisede yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, Okul A' dan 10 öğrenci, 10 öğretmen, 10 veli, 2 okul çalışanı, ve 3 yönetici, ve Okul B'den 10 öğrenci, 10 öğretmen, 7 veli, 3 okul çalışanı, ve 2 yönetici oluşturmuştur. Araştırmacı, araştırmanın kavramsal çatısını oturtmak ve mülakat sorularım yönlendirmek amacı ile alanyazın taraması sonucu etkili okul kavramının oluşturduğu bir araştırma çerçevesi hazırlamıştır. Bu çerçeveye göre etkili okul kavramında ki altı alan araştırılmıştır. Bu alanlar, akademik önem, örgüt ve yönetim, okul iklimi, okul-aile ilişkileri, öğretmenler ve fiziksel ve maddi kaynaklardır. Yan yapılandırılmış görüşme yolu ile toplanmış olan veriler, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları araştırılan alanlarda iki okul arasında ciddi farklılıklar vıgöstermiştir. îki okul arasında ki tek önemli benzerlik, örgüt ve yönetim alanı altında ki liderlik ve lider özelliklerinde bulunmuştur. ÖSS 'de yüksek öğrenci yerleştirme oranına sahip lisenin etkili okul özellikleri çalışmanın başında hazırlanmış olan kavramsal çerçeveye olası etkili okul özellikleri olarak eklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Etkili Okul, Etkili Okul Özellikleri, Akademik Önem, Örgüt ve Yönetim, Okul İklimi, Okul-Aile İlişkileri, Öğretmenler, Fiziksel ve Maddi Kaynaklar, Karşılaştırmalı Durum Çalışması vıı