Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü

A comperative study of the Press Laws of 1909 and 1931

1909 ve 1931 Basın Kanunlarının karşılaştırılmalı bir incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161286 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A Comparative Study of The Press Laws of 1909 and 1931 Güçtürk, Yavuz M.S., Department of History Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ferdan Ergut November 2005, 114 pages In this thesis the press laws of 1909 and 1931 are analyzed and compared. Before the comparative examination of the press laws, the emergence and development of press in the Ottoman Empire in the nineteenth century, including the related legal arrangements, is given within an historical framework. This thesis aims to introduce the similarities and differences between the first and only press law of the Ottoman Empire and the first one of the Turkish Republic by examining them in detail. It is argued that the press laws of 1909 and 1931 were prepared to be able to remove the legal deficiencies in press area. However, it is also claimed that the Ottoman and Turkish governments, which prepared the related press laws, was trying to control and suppress the press sine they were anxious about the safety of their regimes. Although both laws included articles that limited the press freedom, this study argues that the press law of 1909 had more liberal aspects in comparison with the Abdulhamid period and, the press law of 1931 gave extensive rights to the government to be able to control the press as a result of restrictions it imposed on the freedom of press which existed at that time. Keywords: Press, press law, Ottoman press, Turkish press, Tanzimat press. IV

Summary:

ÖZ 1909 VE 1931 BASIN KANUNLARININ KARŞILAŞTIRMALI BÎR İNCELEMESİ Güçtürk, Yavuz Yüksek Lisans, Tarih Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Ferdan Ergut Kasım 2005, 1 14 sayfa Bu çalışma, 1909 ve 1931 basın kanunlarının incelemesini ve bu basın kanunlarının karşılaştırması konusunu ele almıştır. Kanunların karşılaştırmalı bir incelemesi öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu' nun son yüzyılında basının ortaya çıkışı ve gelişimi ele alınmış ve bu süreç, tarihsel bir çerçeve içerisinde, yapılan yasal düzenlemeleri de kapsayacak şekilde araştırılmıştır. Çalışma ile, kanunların detaylı bir incelemesi yapılarak Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek basın kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti 'nin ilk basın kanunu arasındaki benzerlikleri ve farkları ortaya koyma amaçlanmıştır. Çalışma sonunda, 1909 ve 1931 basın kanunlarının basın alanında hukuki eksikliklerini giderme amacının yanısıra, bulundukları dönemde rejimlerinin güvenliğini konusunda duydukları endişe nedeniyle basım kontrol altına amacı taşıdıkları da ileri sürülmektedir. Her iki kanunun basım kısıtlayıcı maddeler içermesine rağmen, 1909 basın kanununun Abdülhamid dönemine kıyasla daha özgürlükçü olduğuna, 1931 basın kanunun ise, mevcut basın özgürlüğünü daha da kısarak hükümetin basın üzerindeki kontrolünü arttırdığına işaret etmektedir. vAnahtar Kelimeler: Basın, basın kanunu, Osmanlı basını, Türk basını, Tanzimat basını. vı