Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilişim Enstitüsü / Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Anabilim Dalı

A comperative study of two regional mesoscale models in Eastern Mediterranean domain for a historical reference period

İki orta ölçekli bölgesel modelin Doğu Akdeniz bölgesi üzerinde ve tarihsel referans dönemde karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408735 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Global Climate Models are useful tools for predicting future climates However theirspatial and temporal resolutions are too coarse for regional climate studies Thereforehigher resolution regional climate models should be used to examine the regionalclimate changes Eastern Mediterranean Region is a very interesting area for testing the performanceof climate models due to its complex topography and variable climate conditions In this study, NCAR?s next generation non-hydrostatic mesoscale model, AdvancedResearch WRF (WRF-ARW) was used to analyze the regional climate of Turkey andits neighbourhood for the period of 1961-1990 and the results are compared withRegCM outputs and observations A similar study had been performed successfullywith hydrostatic ICTP-RegCM3 model that is based on MM5, the predecessor of WRF WRF on the other hand, is superior to RegCM and MM5 in both physics, dynamicsand numerics, but computationally more expensive accordingly However, WRF is stillunderdevelopmentandrequiresmoreperformanceanalysesforitsvalidationinregionalclimate modelling Therefore the result of this study is important for the validation ofWRF in long term regional climate studies The WRF Model was used to downscale NCEP-NCAR Reanalysis data over a domainthat spans from 13 E - 55 E and 28 N - 51 N The grid resolution is 27 km in both directionsand there are 144 by 100 grid points in east-west and south-north directions respectively In the vertical direction 35 levels are used and that happens to be the twice the verticalresolution of RegCM3 run The time step is 60 seconds and the model outputs aresaved every 3 hours Physics and dynamics options are especially chosen for longterm regional climate runs and GISST data is used as the additional SST input ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Küresel iklim modelleri gelecek iklimlerin öngörüsü için yararlı bilimsel araçlardır,fakat yersel ve zamasal çözünürlükleri bölgesel iklim çalışmaları için yetersiz kalmaktadır Dolayısıyla bölgesel iklim değişikliğini incelemek için daha yüksek çözünürlüğesahip bölgesel iklim modelleri kullanılmalıdır Doğu Akdeniz bölgesi sahip olduğu karmaşık yer şekilleri ve değişken iklim koşullarıile iklim modellerinin başarımının incelenmesi açısından çok ilginç bir bölge olmaözelliğine sahiptir Bu çalışmada NCAR'ın yeni nesil hidrostatik-olmayan orta ölçekliWRF-ARW modeli Türkiye ve civarının bölgesel ikliminin analizini yapılıp ve modelinbaşarımı incelenmiştir 1960-1990 yılları için NCEP-NCAR Reanaliz verileri ileçalıştırılan WRF modelinin çıktıları aynı zaman aralığında ve aynı yapılandırmaseçenekleri ile çalıştırılmış olan RegCM3 modelinin çıktıları ile karşılaştırılmıştır RegCM3 modeli MM5 modelini temel alan hidrostatik bir bölgesel iklim modelidirve Dünya'nın pek çok bölgesinde başarı ile uygulanmıştır WRF ise MM5'ın üzerinegeliştirilmiştir ve fizik, dinamik ve sayısal formülasyonu hem MM5'dan hem deRegCM3'ten çok daha gelişmiştir Fakat bu modellere göre oldukça yeni sayılan WRFile yeteri kadar bölgesel iklim çalışması yapılmamıştır ve Doğu Akdeniz bölgesindekibaşarımı bilinmemektedir Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçları WRF modelinin uzunsüreli bölgesel iklim çalışmalarındaki başarımı açısından önemlidir Çalışmanın yapıldığı alan Türkiye'yi merkez olarak alan ve 13-55 Doğu ve 28-51 Batıkoordinatları arasındadır Model çözünürlüğü yatayda 27 km'dir ve doğu-batı yönünde144, kuzey-güney yönünde ise 100 ızgara noktası kullanılmıştır WRF modelindedüşeyde 35 seviye kullanılırken RegCM modelinde ise 18 düşey seviye kullanılmıştır Zaman adımı 60 saniye olarak seçilmiş olup model hesaplamaları her üç saatte dosyayayazdırılmıştır Modellerde kullanılan fizik ve dinamik paketler uzun süreli iklimçalışmaları için özel olarak seçilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.