Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A computational architecture methodology for design in traditional tissue: The case of Kalkan

Geleneksel dokuda tasarıma yönelik bir hesaplamalı mimari tasarım metodolojisi: Kalkan örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286090 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study targets to address the problem of 'new building in a traditional setting', utilizing computational design tools. The intention is to provide a methodology for analysis of architectural features of a traditional tissue and moreover propose computational design strategies utilizing algorithms for processing analytical data serving new building design. In the introduction part, this goal is exposed as well as a critic discussion based on a conservationist perspective for contemporary examples of computational design.Contemporary digital tools and methods employed in the field of architecture are discussed with a focus on algorithmic approaches, followed by a brief history for utilization of computational tools and digital design philosophy in the following chapter. Moreover organic architecture is discussed as a complex entity composed of integral elements and their relations, as well as the designer?s new position, confronted with such complex systems and equipped with computational tools. In parallel, digital-organics is introduced as a term referring for the methodology proposed in this thesis, namely an approach for revealing the tissue to its fragments, uncovering parameters working in its composition.Third chapter presents general characteristics and architectural history of Kalkan Historical Town Centre, as the case of this dissertation, and the following two chapters demonstrate the analysis methods exercised on Kalkan. Three overlapping levels of analysis have been designed; basic architectural analysis, comparisons and relations between fragments, and detailed analysis on a set of selected buildings, respectively.Finally, Chapter 6 exposes not only the discussion of the results, but also the constitution and improvement of the rule sets, the core expressions to be converted to algorithms. These rule sets intend to reveal the design logic of the organic tissue in Kalkan, in the form of variables and constraints to work for new building design as a decision support system.

Summary:

Bu çalışma `geleneksel dokuda yeni yapı tasarımı' problemine hesaplamalı tasarım araçlarını kullananan bir yaklaşım ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede geleneksel dokunun mimari niteliklerinin analizi için bir metodoloji önerilmekte, analiz sonucu olan verinin yeni yapı tasarımına yönelik olarak işlenmesi için algoritmalardan faydalanılan hesaplamalı tasarım sratejileri tartışılmaktadır. Bu amaç, çağdaş hesaplamalı tasarım örneklerinin koruma perspektifinden değerlendirilmesi temelinde geliştirilen tartışmayla, giriş bölümünde ifade edilmektedir.Sonraki bölümde, mimarlık alanında kulanılan dijital araç ve metodlar, algoritmik yaklaşımlar temelinde tartışılmakta, tasarımda hesaplamalı araçların ve dijital felsefenin kullanılması kronolojik olarak kısaca incelenmektedir. Ayrıca, organik mimarlık başlığı da, organik terimini form dışında birbiriyle ilişkili parametrelerin oluşturduğu bir karmaşık yapıya referanslı olarak ele alıp, bu karmaşık yapı karşısında hesaplamalı tasarım araçları ile donanmış tasarımcının yeni pozisyonu da kısaca değerlendirilmektedir. Bu minvalde, ?dijital-organik? terimi, bu çalışmada önerilen yönteme, yani geleneksel dokuyu parçalarına ayrıştıran ve parçaların ilişkilerinden yola çıkarak sistemi oluşturan tasarım mantığını açığa çıkarmayı hedefleyen yaklaşıma referans vermektedir.Üçüncü bölümde, Kalkan Geleneksel Kent Merkezi'nin genel karakteristiği ve mimari tarihi, bu tezin alan çalışması kapsamında sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci bölümlerde, analiz metodları geliştirilmekte ve Kent Merkezi'ndeki yapılar üzerindeki sonuçları değerlendirilmektedir. Üç farklı ama birbirleriyle çakışan analiz katmanı önerilmektedir. Bu katmanlar; temel mimari niteliklerin analizi, dokuyu oluşturan elemanlar arasındaki kıyaslamalar ve ilişkiler, ve seçilmiş yapılar çerçevesinde detaylı analizler olarak sıralanmaktadır.Son bölümde, elde edilen sonuçlar üzerinde geliştirilen tartışma, yeni yapı tasarım algoritmalarının ana unsurları olarak kural grupları ortaya çıkarmaktadır. Bu kurallar, Kalkan'daki organik dokunun tasarım mantığını, değişkenler ve kısıtlamalar şeklinde ifade etmekte ve böylece yeni bina tasarımına yönelik ilişkisel ve algoritmik bir karar-destek sisteminin altyapısını oluşturmaktadır.