Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

A conceptual framework on agile technology diffusion in the Turkish construction industry

Türk inşaat sektöründe teknoloji difüzyon çevikliği üzerine bir kavramsal model önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422127 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The complex nature of the construction process needs intensive control and management mechanisms in order to effectively manage information flow. Current deficiencies in managing construction-related information have been highlighted by a range of industry reports and seminal papers, the consensus of which has reiterated these issues. Recent research on the role of Information Technologies (IT) has been proffered as a potential solution for addressing these deficiencies, along with improving competitive advantage. Despite the rapid developments in technology field, the inefficient and slow progress of diffusion has been highlighted and examined by various studies. Whilst a number of studies have focused on nature of IT diffusion and adoption issues, limited research has concentrated on the "efficiency" of the IT diffusion process. This research addresses this gap by introducing a novel approach of "agility" in IT diffusion process within the bounded context of the Turkish Construction Industry. This thesis developed a conceptual framework for agile technology diffusion, which applies an agility lens to technology diffusion and acceptance theories. It adopted an interpretivist approach with an explicit constrained research lens which embraces the Turkish Construction Industry as the context delimiter. The research adopted a multiple case study approach in which qualitative and quantitative data were collected simultaneously from an identical sample, with the aim of complementing two types of data with each other. While the analysis of the quantitative data identified the priorities in the development of agile technology capabilities, the qualitative data analysis results presented a number of dynamics which were sequentially "mapped" into a conceptual framework for critique. The conceptual framework was then tested and validated with domain experts to confirm construct validity and reinforces data veracity. This framework enables construction organisations to actively manage the technology diffusion through an agility perspective, helping them to develop their capabilities of: (1) responsiveness, (2) flexibility and (3) competence in regard of diffusion and adoption of emerging technologies.

Summary:

İnşaat süreçlerinin karmaşık yapısı; yönetim ve kontrol mekanizmalarının yoğun bir şekilde kullanımı ile birlikte yoğun bilgi akışını etkin bir şekilde yönetebilme becerisini gerekli kılmaktadır. İnşaat sektöründeki bilgi yönetiminin etkinliği ile ilgili eksiklikler, sektörde yaşanan sıkıntıların ele alındığı analiz raporları ve bilimsel çalışmalarda, sıklıkla vurgulanmıştır. Bilgi Teknolojilerinin inşaat sektörü üzerindeki rolünü ele alan son araştırmalar, bu teknolojilerin sektörde yaşanan pek çok problemin çözümünde etkin rol oynayacağını ve inşaat üretiminin performansının arttırılması yönünde olumlu faydalar sağlayacağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, geliştirilen yeni teknolojilerin inşaat üretim ve yönetim süreçleri ile bütünleşmesi neticesinde elde edilecek faydalar, inşaat firmalarının özellikle uluslar arası inşaat pazarındaki rekabet güçlerini de arttıracaktır. Ancak, teknoloji alanında süratle gelişmeler ve yenilikler yaşanırken, geliştirilen bu yeni çözümlerin firmalar tarafından kullanımı ve özümsenmesi aynı süratle ve verim ile olmamaktadır. Bu durum teknoloji difüzyonu ve adaptasyonu konusunda pek çok araştırma yapılmasına sebep olmuşken, bilgi teknolojilerinin difüzyon sürecinin "etkinliğine" yönelik çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu araştırma bu boşluğun kapatılması amacıyla, yeni bir yaklaşım olarak bilgi teknolojilerinin difüzyon sürecine "çeviklik" kavramının kazandırmasını hedeflemiş ve Türk İnşaat Sektörüne özel bir çözüm geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu tez çalışması, teknoloji difüzyonu ve adaptasyonu teorilerini çeviklik bakış açısı ile ele alan, teknoloji difüzyon çevikliği için bir kavramsal çerçeve önerisi sunmaktadır. Araştırma, gerçeklerin insanların birbirleri ve yaşadıkları çevreyle etkileşimleri ile anlam bulduğu ve bu anlamın da göreceli olduğunu kabul eden, yorumlayıcı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu bağlamda, çoklu vaka çalışması olarak tasarlanan araştırmada, birbirlerini tamamlamaları amacıyla, nitel ve nicel veriler aynı anda, aynı örneklemden toparlanmıştır. Nicel veri analizi sonuçları, teknoloji difüzyon çevikliğinin sağlamasına yönelik olarak odaklanılması gereken öncelikleri sunarken, nitel veri analizi sonuçları ise süreç üzerinde etkili olan organizasyonel dinamiklerin neler olduğunun saptanmasını sağlamıştır. Geliştirilen kavramsal çerçeve, inşaat firmalarının teknoloji difüzyon sürecini, çeviklik perspektifi ile yönetebilmelerini sağlamak amacıyla, bu özelliğin kazanılmasına yönelik temel beceriler olan (1) Karşılık verebilme, (2) esneklik ve (3) süreci yönetebilme becerisini geliştirmelerine yardımcı olmakta, yol göstermektedir.