Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A conceptual performance measurement framework for construction industry

İnşaat sektöründe performans ölçümü için kavramsal bir model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255126 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The performance assessment done by objective measures have now been replaced with subjective measures. Within the context of this research; interdependencies between a construction company?s ?resources and capabilities?, ?project management capabilities?, ?strategic decisions?, ?strength of relationships with other parties? and ?external factors? with ?project performance? and ?company performance? were investigated from a resource based perspective which put forward intangible assets of the company. To achieve the objectives, a questionnaire survey was administered to73 Turkish contractors and the data obtained from 354 projects that were held during the last five years were analyzed using structural equation modeling (SEM). It was hypothesized in this study that construction company performance is influenced by the resources and capabilities within the company, the long-term and short-term strategies adopted by the company, the strength of the relationships of the company with other parties involved in construction projects, external factors and project management competencies. A structural equation model was set up to measure the seven latent variables through their constituent variables and to see if the hypothesized relationships exist. Based on the findings of this study, it can be concluded that, this research has introduced a method to measure performance both in subjective (qualitative) and the objective (quantitative) terms. The strong path coefficients between the constructs of the model are an indication that, after decades in pursuit of finding ways to improve the performance of construction companies, subjective dimensions of performance have proven to be as effective as the traditional objective dimensions.

Summary:

İnşaat şirketleri arasında giderek artan ve küreselleşen rekabet, şirketlerin performans değerlendirmesinde finansal ölçütlerin ötesinde niteliksel ölcutlerinde de kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Niteliksel ölçütlerin ölçme sistemlerine katılması ile birlikte bu ölçutlerin araştırılması ve değerlendirilmesi de önemli bir araştırma sahası olarak belirginleşmiştir. Geleneksel performans yönetimi ilkeleri ve ölçümleme teknikleri, şirketleri geçmişe dönük olarak değerlendirmekte iken, bu konudaki yeni yaklaşımlar çağdaş şirket ve proje performansı ölçümlemesinin şirket adına yeni stratejiler ve hedefler belirlemede sistematik bir katkısı olacağı yönündedir. Bu bağlamda; yeni nesil performans değerlendirmesi ve yönetimi, şirketler için stratejik yönetimin başlıca unsurlarindan biri, karar destek sistemlerinin bir önkoşulu olarak değerlendirilmelidir. Bu araştırmada, inşaat şirketlerinin performansının, şirket içerisindeki kaynaklar ve yeterliklerin yanısıra şirketin kısa ve uzun vadeli stratejileri, inşaat projesine dahil tüm taraflar ile olan ilişkilerin gücü, dış faktörler ve proje yönetimi yeterliklerinden etkilendiği tezi savunulmaktadır. Bu tezden yola çıkarak ölçütler arasındaki ilişkileri tayin eden bir model hazırlanmış ve bunun sonrasında ise belirlenen ölçütleri değerlendirmeye sunan bir anket çalışması Türkiye'de aktif halde bulunan 73 insaat şirketine uygulanmıştır. Belirlenen performans ölçütlerinin önem ve uygulanma derecelerinin yanısıra, şirketlerin gerçekleştirdiği 354 projeden elde edilen veriler yapısal eşitleme modeli (YEM) adı verilen bir istatiksel yöntem ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları neticesinde, performans ölçümünde kullanılabilir niceliksel ve niteliksel ölçütler arasındaki ikilem ortadan kaldırılmıştır. YEM analizi uyarınca elde edilen güvenilir istatistiksel sonuçlar, varsayılan modelin doğruluğunu kanıtlamış, inşaat şirketlerinin performansının arttırılması için gerekli niteliksel ölçütlerin en az niceliksel (finansal vs.) ölçütler kadar etkili olduğunu göstermiştir.