Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A constraint based real-time license plate recognition system

Kısıt tabanlı gerçek zamanlı plaka tanıma sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199355 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CONSTRAINT BASED REAL-TIMELICENSE PLATE RECOGNITION SYSTEMGünaydın, Ali GökayM.Sc., Department of Computer EngineeringSupervisor : Prof. Dr. Adnan YazıcıFebruary 2007, 48 pagesLicense Plate Recognition (LPR) systems are frequently utilized in various accesscontrols and security applications. In this thesis, an experimental constraint basedreal-time License Plate Recognition system is designed, and implemented in Javaplatform. Many of the available constraint based methods worked under strictrestrictions such as plate color, fixed illumination and designated routes, whereas,only the license plate geometry and format constraints are used in this developedsystem. These constraints are built on top of the current Turkish license plateregulations. The plate localization algorithm is based on vertical edge featureswhere constraints are used to filter out non-text regions. Vertical and horizontalprojections are used for character segmentation and Multi Layered Perceptron(MLP) based Optical Character Recognition (OCR) module has beenimplemented for character identification. The extracted license plate charactersare validated against possible license plate formats during the recognitionprocess. The system is tested both with Turkish and foreign license plate imagesincluding various plate orientation, image quality and size. An accuracy of 92% isachieved for license plate localization and %88 for character segmentation andrecognition.Keywords: License Plate Recognition, Text Extraction, Image Enhancement, OCRiv

Summary:

ÖZKISIT TABANLI GERÇEK ZAMANLI PLAKA TANIMA S STEMGünaydın, Ali GökayYüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. Adnan YazıcıŞubat 2007, 48 sayfaPlaka Tanıma Sistemleri sıklıkla erişim kontrol ve güvenlik uygulamalarındakullanılır. Bu tez içeriside, kısıt tabanlı gerçek zamanlı bir Plaka Tanıma Sistemitasarlanmış ve Java platformu üzerinde geliştirilmiştir. Önceki çalışmalarınbirçoğu plaka rengi, sabit aydınlatma koşulları, belirli rotalar gibi katı kısıtlarüzerinden çalışırken, geliştirilen sistemde yalnızca plaka boyutları ve genel düzenkısıtları kullanımıştır. Bu kısıtlar Türkiye'deki plaka düzenlemesi üzerine inşaedilmiştir. Plaka yerini belirleme algoritması, kısıtların dikey köşe özellikleriüzerinden metin olmayan alanların filtrelenmesi üzerine kurulmuştur. Karakterayrıştırma işlemi için yatay ve dikey izdüşümleri, Optik Karakter Tanıma modülü(OCR) için ise Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP) kullanılmıştır. Elde edilen plakakarakterlerinin olası plaka düzenlerine göre uygunluğu tanıma işlemi sırasındakonrol edilir. Önerilen sistem hem Türk hem de yabancı kaynaklı, görüntü kalitesive büyüklüklerine göre çeşitlilik gösteren plakalar ile denemiştir. Çalışmada plakayerinin tespti için %92, karakter ayrıştırma ve tanıma için %88 doğruluk oranlarınaulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Plaka Tanıma Sistemi, Metin Çıkarma, Görüntü yileştirme,Optik Karakter Tanımav