Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

A constructivist analysis of Turkey's foreign and security policy in the post- cold war era

Türkiye'nin soğuk savaş sonrası dönemdeki dış ve güvenlik politikasının yapılandırmacı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161329 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CONSTRUCTIVIST ANALYSIS OF TURKEY'S FOREIGN AND SECURITY POLICY IN THE POST-COLD WAR ERA Ulusoy, Hasan Ph D , Department of International Relations Supervisor : Prof Dr Hüseyin Bağcı October 2005, 388 pages The thesis is about how the foreign and security policy of Turkey is constructed in a realist world where states follow rationalist policies according to how they see and perceive this world The main argument is that Turkey's foreign and security policy has shown an unbroken continuity of a pragmatic and consistent nature guided by rationality that functions in conformity with how the state perceives the outside material world, through the lenses forming its own identity As the focus is on the identity analysis, the thesis has utilized the constructivist approach in its conventional form Conventional constructivism, which provides not alternative but complementary explanations to the world run by political realism without rejecting the realist-dominated mainstream scholarship, serves to understand how the material world where realist parameters dominate through rationalistic behavior of states is constructed and thus how the foreign polices of states are formulated It focuses on the examination of the lenses through which states perceive and construct the world outside ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ TÜRKİYE'NİN SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDEKİ DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASININ YAPILANDIRMACI ANALİZİ Ulusoy, Hasan Doktora, Uluslararası ilişkiler Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr Hüseyin Bağcı Ekim 2005, 388 sayfa Bu tez, devletlerin nasıl görüp algıladıklarına bağlı olarak rasyonel politikalar izledikleri realist dünyada Türkiye'nin dış politikasının güvenlik boyutu bağlamında nasıl yapılandırıldığı konusu ile ilgidir Tezin temel argümanı, Türkiye'nin, dış materyal dünyayı, kendi öz kimliğini oluşturan mercekler arkasından algıladığı şekliyle uyum içinde işlev gören bir rasyonellik ile yönlendirilen pragmatik ve tutarlı bir dış ve güvenlik politikası yürüttüğü yönündedir Tezin odak noktası kimlik analizi olduğu cihetle, çalışma yapılandırmacı yaklaşımın konvansiyonel versiyonu temelinde yapılmıştır Konvansiyonel yapılandırmacı yaklaşım, realist anlayışın egemenliğindeki mainstream okulu reddetmeksizin, siyasi realizmin hakim olduğu dünyaya alternatif değil tamamlayıcı açıklamalar getirir Bu yolla, konvansiyonel yapılandırmacı yaklaşım, realist parametrelerin hakim olduğu ve devletlerin rasyonellik temelinde hareket ettiği materyal dış dünyanın bu devletlerin gözünde nasıl yapılandırıldığını ve dolayısıyla devletlerin dış politikalarının nasıl oluşturulduğunu anlamaya hizmet etmektedir Bu yaklaşım devletlerin dış dünyayı algılayıp yapılandırmasına hizmet eden merceklerin analizine dayanmaktadır Bu mercekler devletin kimliğini biçimlendirmektedir vıBu kuramsal yaklaşım temelinde, tez, 2002 yılındaki Irak krizine kadar Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasındaki tutarlılık ve devamlılığa güvenlik boyutu bağlamında alternatif açıklamalar getirmeyi amaçlamaktadır Tez, genel olarak devletin dış ve güvenlik politikasını yöneten kimliğini oluşturan merceklerin analizini içermekte ve özellikle (müşterek) güvenlik bağlamında devletin müşterek kimlik yaratımı konusuna odaklanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.