Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

A content analysis of articles in Turkish early childhood education context

Türk akademik dergilerde yayınlanan okul öncesi eğitimi ile ilgili makalelerin içerik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 538423 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study was contrived to examine articles in the field of early childhood education published in Turkish academic journals. Under the scope of the study, descriptive and methodological characteristics of the articles were scrutinized while simultaneously conducting an investigation and categorization of their research topics. 822 articles from 62 Turkish academic journals, indexed under SSCI, ESCI, and the educational sciences category of ULAKBIM on early childhood education, published within the past decade were examined via content analysis. Results of the study showed that almost half the articles were designed (n=407) as quantitative studies. In complement with that, three most prevalent research methods were identified to be survey, (n=123), experimental (n=102), and correlational, (n=96). Accordingly, the widespread choice of sample group in the articles was children (35.6%). Findings of the study further demonstrated that 43.5% of the articles did not clarify their sampling methods. Among the articles, the most studied topics of research included educational subjects (n=424). Out of the sub-categories of educational research topics, special education/inclusion was the most prevalent by a rate of 10.1%. Given that, it is overall hoped the results of this study can contribute to research in the field of early childhood education from the standpoint of expatiating a detailed examination of the current status in the field. Keywords: Early childhood education, articles, content analysis, Turkish academic journals

Summary:

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimi alanında Türk akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri incelemektir. Çalışmanın kapsamında makalelerin tanımlayıcı özellikleri, araştırma konuları ve yöntemsel özellikleri incelenmiştir. ULAKBIM'in Eğitim Bilimleri kategorisinde, SSCI ve ESCI'de endeksli Türk akademik dergilerinde (n=62) okul öncesi eğitimi alanında geçtiğimiz on yılda yayınlanmış 822 makale, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, incelenen makalelerin neredeyse yarısının (n=407) nicel çalışma olarak tasarlandığını göstermiştir. Bu bağlamda, makaleler arasında en çok kullanılan ilk üç araştırma yönteminin tarama (n=123), deneysel (n=102) ve korelasyon (n=96) olduğu görülmüştür. Ayrıca, incelenen makalelerin %43.5'nin örneklem seçim yöntemleri ile ilgili herhangi bir bilgi vermedikleri gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, makaleler arasında en çok çalışılan konuların eğitim başlığı altında toplananlar olduğu görülmüştür (n=424). Bu başlık altında en çok yayın yapılan konu ise özel eğitim ve kaynaştırmadır (%10.1). Genel olarak bakıldığında, bu çalışmanın okul öncesi eğitimi alanındaki mevcut durumun ayrıntılı bir incelemesini sunarak, alana katkısı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, makale, içerik analizi, Türk akademik dergiler