Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A contrastive analysis of the pronominal usages of this and that in academic written discourse

Akademik yazılı söylemde adıl konumundaki this ve that'in karşılaştırmalı çözümlemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161300 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE PRONOMINAL USAGES OF THIS AND THAT IN ACADEMIC WRITTEN DISCOURSE Çokal, Derya M.A., Program in English Language Teaching Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Şükriye Ruhi June 2005, 125 pages This study presents a contrastive analysis of the pronominal uses of this and that in academic written discourse. As data, the pronominal uses of this and that are retrieved from journal articles on linguistics. From these journals, 586 articles are scanned for the pronominal uses of this and that and 198 tokens are analysed. The contrastive analysis is done in terms of the kind and span of referents this and that pick out in discourse, the types of centering transitions they signal and the rhetorical relations in which they are used. In order to investigate the types of transition they signal, the version of centering theory proposed by Grosz and Sidner (1986) and Grosz, Joshi and Weinstein (1995) is used. Also, Marcu's version (2000) of Rhetorical Structure Theory is used to analyze the rhetorical relations in which the expressions are used. The study also investigate the possible factors that lead an addresser to select one deictic expression instead of the other. The study concludes that this and that are cue phrases rather than discourse markers that construct local and global coherence. IVKey words: pronominal this and that, Centering Theory, rhetorical relations, cue phrase, discourse marker

Summary:

Öz AKADEMİK YAZILI SÖYLEMDE ADDI KONUMDAKİ THIS VE THATİN KARŞDLAŞTHIMALI ÇÖZÜMLEMESİ Çokal, Derya Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Şükriye Ruhi Haziran 2005, 125 sayfa Bu çalışma, akademik yazılı söylemde adıl konumundaki this ve that'in karşılaştırmalı çözümlemesini yapmaktadır. Bu çözümlemenin gerçekleştirilmesi için, bazı dilbilim dergileri taranmış ve bu dergilerde yer alan makalelerde adıl konumundaki this ve that verileri toplanmıştır. Bu dergilerdeki 586 makale taranmış ve adıl konumunda 198 örnek this ve that verisi elde edilmiştir. Bu karşılaştırmalı çözümleme, söz konusu adılların söylemdeki göndergelerinin türü ve ulaşılabilirliği, gerçekleştirdikleri geçiş türleri ve içinde kullanıldıkları retorik ilişkiler temel alınarak yapılmıştır. İşaret ettikleri geçiş türleri Grosz ve Sidner (1986) ve Grosz, Joshi ve Weinstein (1995) tarafından önerilen Merkezleme Kuramı çerçevesinde yapılmıştır. This ve thafin içinde kullanıldıkları retorik ilişkiler, Marcu'nun (2000) Retorik Yapı Kuramı'na göre incelenmiştir. Bu çalışma, ayrıca, yazarın hangi durumlarda bir adıl yerine diğerini seçtiği ve onu bu seçime iten nedenleri irdelemektedir. Son olarak, bu çalışma this ve that'in söylem belirleyicisinden çok söylemde bütünlük sağlayan işaretleyiciler gibi işlev gördükleri önermesine varmıştır.Anahtar sözcükler: adıl this ve that, Merkezleme Kuramı, retorik ilşkiler, işaretleyici, söylem belirleyicisi.