Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A conversation analytic study of reference to a past learning event in L2 classroom interaction: Implications for informal formative assessment

Yabanci dil sınıf-içi etkileşimde geçmiş öğrenme olayna gönderme üzerine konuşma çözümlemesi çalışması: Enformel biçimlendirici değerlendi̇rme açısından uygulamalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 483882 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study sets out to investigate an unexplored phenomenon named "Reference to a Past Learning Event" (RPLE) in different L2 classroom contexts from the perspective of Conversation Analysis (CA) and CA-SLA. In doing so, it involves the analysis of a data-set that comes from a corpus of video-recordings of an EFL class (55 classroom hours) in a preparatory school at a state university in Turkey. Using CA, it investigated how teachers and students make RPLE by contingently diverging from the main activity to what was presented in past learning events in and through interaction. The micro-analysis generated models for the different sequential positioning of RPLE in teacher follow-up, response and initiation turns and in student turns. Regardless of the sequential position, RPLE confirms what is shared and establishes common ground, continuity and temporality in an instructional setting. However, it is also found that the motivation for employing RPLE varies with different sequential positions and L2 classroom contexts. Besides, the analysis demonstrated that RPLE creates learning opportunities and results in socially displayed and situated recollection of what was studied earlier not only within single learning events but also across subsequent learning events. As supplementary to the analysis of the interactional data, introspective data was gathered from stimulated recall sessions with the teachers and its analysis confirmed the conversation analytic findings but also generated additional findings. Lastly, the findings have implications for informal Formative Assessment, the description of L2 Classroom Interactional Competence and L2 teacher education.

Summary:

Bu çalışma daha önce araştırılmamış olan "Geçmiş Öğrenme Olayına Gönderme" (GÖOG) adlı bir fenomeni farklı yabancı dil sınıf bağlamlarında Konuşma Çözümlemesi (KÇ) ve KÇ-İDE (İkinci Dil Ediniminde KÇ) açısından incelemiştir. Bu doğrultuda Türkiye'de bir devlet üniversitesinin hazırlık okulunda İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği bir sınıfın (55 ders saati) video kayıtlarının analizi yapılmıştır. KÇ yöntemi kullanılarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin olası bir durumda etkileşim içinde ve aracılığıyla ana konudan geçmiş öğrenme olaylarına kayarak nasıl geçmiş öğrenme olayına gönderme yaptıklarını araştırmıştır. Mikro-analizler GÖOG'un gerçekleştiği öğretmen art-genişletme dizilerinde, öğretmen cevap ve giriş söz sıralarıyla birlikte öğrenci söz sıralarında farklı dizisel pozisyonlarını gösteren modeller ortaya çıkarmıştır. Dizisel pozisyonlarına bakılmaksızın, GÖOG sınıf içinde neyin paylaşılıp paylaşılmadığını doğrulamakta ve bir eğitim ortamında ortak temel, devamlılık ve geçiciliği oluşturmaktadır. Ancak, GÖOG'un farklı dizisel pozisyonlarda ve yabancı dil sınıf bağlamlarında kullanımını doğuran nedenler farklılık göstermektedir. Ayrıca, analizler GÖOG'un öğrenme fırsatı oluşturduğunu ve daha önce üzerinde durulan konuların hatırlanmasını sosyal etkileşim içinde sergilenmiş ve yerleşmiş olarak ortaya koymuştur. Bunu sadece tek bir öğrenme olayında değil, birbirini takip eden öğrenme olaylarında da göstermiştir. Etkileşimsel verinin incelenmesine ek olarak, öğretmenlerle gerçekleştirilen uyarılmış görüşmelerden elde edilen introspektif veri de incelenmiş ve analizler KÇ bulgularını doğrulamakla birlikte ek bulgular da ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, bulguların enformel biçimlendirici değerlendirme, yabancı dil sınıf-içi etkileşimsel yeti ve öğretmen yetiştirme alanlarına sağladığı katkılar ve uygulamalar tartışılmıştır.